Kva er ein plusskommune?

Øystre Slidre er kåra til plusskommune – ein distriktskommune i positiv utvikling. Det er særleg Øystre Slidre idrettslag , med dei store arrangementa, reiselivsnæringa og kommunen som har skapt dei gode resultata. Samspelet mellom desse tre aktørane er kan hende den viktigaste plussfaktoren.
Sist endra 25.04.2008
worldcup
Samarbeid mellom idrettslag, næringsliv og kommune har gitt Øystre Slidre mange store idrettsarrangement - og status som plusskommune.
Øystre Slidre vart kåra til plusskommune i ei undersøking Kommunal- og regionaldepartementet gjennomførte i 2004 . Undersøkinga analyserer 4 såkalla plusskommunar, små distriktskommunar som har ei positiv utvikling.

Målet med undersøkinga var å finne kjenneteikn ved plusskommunane og forklare kva for prosessar som skaper og held vedlike desse kjenneteikna.

Det er nytta følgjande kriterium for om ein er plusskommune: befolkningsutvikling, kommuneøkonomi, utvikling i sysselsetjing, pendling, utdanning, levekårsproblem og likestilling. Øystre Slidre gjer det godt på:
• befolkningsutvikling
• sysselsetting
• levekår
• likestilling

Rapporten summerer opp følgjande sentrale kjenneteikn ved plusskommunar:
• er ein del av større regionale arbeidsmarknader
• robust og mangfaldig næringsliv
• orden i kommuneøkonomien
• sterkt lokalt engasjement og gründerånd, fleire samfunnsentreprenørar
• sterke alliansar mellom lokale eldsjeler, næringsliv og kommune
• friviljuge organisasjonar utgjer ein stor kraft i utviklingsarbeidet og det er lett å mobilisere folk til dugnad
• attraktive bu- og levekår
• patriotiske og lojale med sterk identitet og tilhørigheit til eigen kommune og grend
• opptekne av å byggje og vedlikehalde nettverk

Øystre Slidre idrettslag har ei sentral rolle i å gjere Øystre Slidre til ein plusskommune. Rapporten peiker på at dei store arrangementa er viktige for skape ny sysselsetjing og auke folketalet. Gjennom arrangementa deltek idrettslaget i eit omfattande utviklingsarbeid som gjev samarbeidsånd, initativkraft, positiv sjølvkjensle hjå innbyggjarane, trivsel og gjer at folk får lyst til å bu her.

Samhandlinga mellom idrettslag, næringsliv og kommune er sentral for den positive utviklinga. Både idrettslaget og reiselivsnæringa er flinke til å bygge nettverk og relasjonar, også internasjonalt.

Reiselivsnæringa er avgjerande for den positive utviklinga i næringslivet i kommunen. Reisemålet Beitostølen utgjer ein næringsklynge. Reiselivet og Beitostølen Resort profilerer kommunen og regionen gjennom sin marknadsføring, men også gjennom den vertskapsfunksjonen Beitostølen er kjend for. Det gjer at Øystre Slidre har ein positiv profil og Beitostølen er eit sterkt merkenamn.

Rekruttering av arbeidskraft er ofte ei utfordring i små kommunar. Rapporten peiker på at Øystre Slidre er meir attraktiv som arbeidsstad, ikkje minst er det stor interesse for å arbeide på Beitostølen Helsesportsenter. Helsesportsenteret er vidare eit fyrtårn i kommunen.

Rapporten held fram at samhandlinga mellom kommunen og andre aktørar er god i Øystre Slidre, noko som er viktig. Kommunen er tilgjengeleg og kjører gode planprosessar.

Rapporten viser også til at det er einskildpersonar som har vore viktige for utviklinga, som Erling Stordal og gründarane i reiselivsnæringa.
 
Publisert 24.08.2006
Skifer
I Kollstadbygda som ligg sør i Øystre Slidre, er det ein eineståande førekomst av fyllittskifer. Her har det vore skiferproduksjon i meir enn 200 år.
Publisert 06.06.2006
skifermuseet - plakat
Ta turen til det spesielle landskapet i skiferbergo, 4 km opp frå RV 51, med utsikt mot Jotunheimen. Skifermuseet held ope frå 1. juli til 15. august.
Publisert 20.10.2005
Øystre Slidre har eit variert næringsliv som spenner frå ølbrygging og spekepølseproduksjon til leverandørar av heftige fritidsaktivitetar.
   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS