Finntøpplie og Finntøppvegen

Gravearbeida er i gang for offentleg og privat del av utbyggingsområdet Finntøpplie. Det er fleire prosjekt pågåande likt i området. Skibru Finntøppvegen ferdigstillast i haust og skal vera klar til bruk for vintersesongen. Finntøppvegen er førebels stengt for gjennomkjøring. Grøftearbeida med nytt og omlegging av eksisterande vatn- og avløpsnett, vil halde fram til neste summar. 

Kommunen vil også i 2023 starte omfattande arbeid med å ruste opp Finntøppvegen og Tjednbakkvegen, fram forbi Beitostølen skistadion. Det skal etablerast fortau parrallellt med opprustning av desse vegane. Fortau vil også bli etablert lang Beitestølsvegen frå Lialøovegen og mot sentrum. Skiløypenettet rundt Finntøppvegen vil også endrast mot kommande vintersesong. 

 

 

 

Skibru over Finntøppvegen Ragnhild Rogne