Heranglie bustadfelt

Arbeid med Heranglie bustadfelt har startet. 

Entreprenør Kroon maskin er i gang med ny gang- og sykkelveg mellom nye Heranglie bustadfelt og Tingvang. I same trase skal det leggast hovudleidningar for vatn, avløp, straum og fiber. Arbeidet startar i øystre del av trasen (Tingvang) og forflyttar seg mot Heranglie etter kvart som trasen blir ferdig.

Boring under FV51Heranglie bustadfelt er planlagt sluttført i 2023. I denne perioda må ein pårekne noko anleggstrafikk og støy i området kring Tingvang / Heranglie/ Heggenes. Når det gjeld tomtesal og tomtepris i Heranglie så vil dette bli klart i løpet av november 2022 Heranglie reguleringsplan