Eigedomsskatt 2023 - offentleg gjennomsyn

I samsvar med eigedomsskattelova § 15 blir eigedomsskattelistene for 2023 lagt ut til offentleg gjennomsyn her på nettsida til kommunen og i resepsjonen på kommunehuset i tre veker frå 1.mars 2023.

Eigedomsskatten er fastsett til 3 promille for bustad- og fritidseigedomar og 7 promille for andre eigedomar jfr. eigedomsskattelova § 10. 

Her finn du eigedomsskattelistene

Eigedomsskatteliste for 2023 til gjennomsyn (PDF, 793 kB)

Skatteliste - fritak for 2023 til gjennomsyn (PDF, 36 kB)

Fakturering av eigedomsskatt

Eigedomsskatten blir frå og med 2023 fakturert i 4 like terminar, ca. 10. februar, 10. mai, 10. august og 10. november. Betalingsfrist er 30 dagar frå fakturadato.

Klage

Eventuell klage gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at eigedomsskattelista vert kunngjort 1.mars 2023 jfr.eigedomsskattelova § 19. Det betyr at klagefrist er 12.april 2023.

Klage vedrørande fastsatt eigedomsskattetakst kan framsetjast kvart år i samband med utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år, jfr.eigedomsskattelova § 19 første ledd tredje setning.

Skriftleg klage på utskriven eigedomsskatt kan bli registrert via elektronisk skjema her, eller bli sendt til: 

Øystre Slidre kommune
Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
E-post:
eigedomsskatt@oystre-slidre.kommune.no

Eigedomsskattekontoret

Kontaktinfo

Øystre Slidre kommune Eigedomsskattekontoret
E-post
Telefon 61 35 25 00