Foreldrebetaling for barnehage og SFO

Barnehagane og SFO har no starta opp att. Foreldrebetaling vil då bli gjenninnført som vanleg.

Føresette skal betale frå den dagen dei får tilbod om plass. Barn som var i barnehage eller SFO før gjennopninga, skal betale frå 14.april.

Barnehage

§ 4 i "midlertidig forskrift om tilpasninger i barnehagelovgivningen" står m.a.følgjande:
"I perioden barnehagane er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen. For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling i forskrift av 16.desember 2005 nr.1478 om foreldrebetaling i barnehager fra 14. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter."

SFO

§ 6 i "midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnkskoleopplæring og videregående opplæring" står m.a. følgjande: "I perioden skulefritidsordningene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for skulefritidsordningen. Foreldre til barn som mottar tilbud i offentlig finansiert skolefritidsordning, skal betale foreldrebetaling i tråd med priser for opprinnelig avtalt oppholdstid fra 14.april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter."

 

Setninga "Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter" i forskriftstekstene skal i følgje forarbeidene til forskrifta forståast slik: "Foreldrene skal betale for den oppholdstiden de opprinnelig har avtale om og ikke den oppholdstiden de faktisk får i denne perioden."