Leigekøyring i perioden 2020 - 2023, utlysning av ny søknadsrunde

Gjeldande løyver for leigekøyring med snøskuter går ut 31.12.2019, og nye løyver skal tildelast fastbuande for ei ny periode på 4 år.

Personar som har hatt løyve og har brukt dette i samsvar med gjeldande regelverk og vilkår, vil normalt bli prioritert framfor nye søkjarar.

Søknad sendast inn på elektronisk søknadsskjema som ligg under fanen "skjema", skjemaet heiter "motorferdsel i utmark og vassdrag".

Lenke direkte til skjema.

Ytterlegare informasjon får ein ved å ta kontakt med saksbehandlar Tale Nedberg.

Søknadfrist er 15.november 2019

Kontaktinfo

Tale Nedberg
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 61 35 25 28