Detaljregulering for Aasgarden. Kunngjering av vedtak

Kommunestyret vedtok i sak 43/23 torsdag 7.9.2023 detaljregulering for Aasgarden. Planvedtaket kan påklagast innan 3 veker frå kunngjeringa og seinast innan 7. oktober 2023.

Formålet med planen er å leggje til rette for ei vidareutvikling av området for fritidsbygg/hytter og fritids-/turistleilegheiter, samt trygg kryssing av Bygdinvegen (Fv. 51) med skibru. Planen legg også rammer for ei områdeutvikling som vidareutviklar fritidstilbodet med utgangspunkt i intensjonsavtalen om Klima+, på ein miljø- og berekraftig måte som byggjar opp om utviklingsmål i overordna kommunale planar.

 

Plandokument
Den juridisk bindande reguleringsplanen består av plankart (PDF, 962 kB)og planføresegner (PDF, 104 kB).

Kommunestyresaka med vedlegg finn du her.

Alle journalførte dokument i saka finn du her.


Planvedtaket kan påklagast
Klaga må setjast fram skriftleg og sendast til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller
post@oystre-slidre.kommune.no innan 3 veker frå kunngjeringa og seinast innan 7. oktober 2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidrekommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.