Høyring - skulereglar

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024, loven krev at kommunen skal gi forskrift for skulereglar i grunnskulen. Forskrifta skal kunngjerast i Norsk Lovtidend. Kommunedirektøren har utarbeidd forslag til lokal forskrift om hovudmål i grunnskulen. Høyringsfrist er 29.august 2024. 

Heimel

Jf § 10-7 i ny opplæringslov skal kommunen gi forskrift om organisering av skuledemokratiet og om rettar og plikter for elevane, mellom anna orden og oppførsel (skulereglar).  Kommunen kan i slike skulereglar angi kva tiltak som kan brukast når elevar bryt skulereglane, og korleis slike saker skal behandlast.

Forslag til skulereglar for grunnskulen i Øystre Slidre kommune

Forslaget til skulereglar kan du lese her (PDF, 246 kB)

Innspel

Innspel skal vere skriftleg og kan sendast inn til kommunen i e-post til: post@oystre-slidre.kommune.no innan 29.august 2024. 

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00