Høyring - Stølslie Biovarme AS søkjer om utviding av fjernvarmeanlegg

Utgyggingsprosjekter på Beitostølen gjev auka etterspurnad etter fjernvarme. Stølslie Biovarme AS ønskjer å ta i bruk lokalt kvalitetssikra returtre som brensel i tillegg til reint skogsvirke. Høyringsfrist er 8.august.

Dokumenta i saken er lagt ut på Fylkesmannen si heimeside. 

Alle kan sende innspel og kommentarar til søknaden. Innspela sendast Fylkesmannen i Innlandet, enten via side i lenka over, på e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller per brev til postboks 987, 2604 Lillehammer.