Reguleringsplan for Heggenes sentrum sør. Revidert plan. Varsel om oppstart av planarbeid

Me varslar med dette oppstart av revidering av reguleringsplanen for Heggenes sentrum sør. Merknadsfristen er 16. februar 2021.

Planområdet

Planområdet omfatter gjeldande reguleringsplanområde for Heggenes sentrum sør og eit utvida område.

Klikk for stort bilete   

Målet med planarbeidet

Målet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere ein turveg frå det nye Helsetunet / torget og ned til Heggefjorden og langs Heggefjorden fram til friområdet Furustrand. Dette er i samsvar med arealdelen av kommuneplanen. Planavgrensing går utover gjeldande reguleringsplan. Det vart tidlegare gitt to dispensasjonar som også skal innarbeidast i planen.

Plankart forslag (PDF, 144 kB)

Planføresegner forslag (PDF, 58 kB)

Planskildring (PDF, 4 MB)

DOK-analyse_temadata (PDF, 2 MB)

Digitalt plankart og plandialog finn du i Valdreskart. Instruksjon i bruk av kartet finn du her.

Ta kontakt med kommunen for innsyn i alle journalførte dokument.

 

Vidare prosess

1. Vurdering av innspel til oppstartsvarsel og ev. justering av planforslaget.
    Sak til formannskapet

2. Utlegging av planforslag til offentleg ettersyn

3. Vurdering av innspel til offentleg ettersyn og ev. justering  av planforslag.

  • Eventuelt nytt offentleg ettersyn og ny behandling i formannskapet dersom justering planforslaget.

4. Vedtak av plan i kommunestyret

5. Kunngjering av plan og klageadgang

  • Eventuell behandling av klage i formannskapet og eventuelt fylkesmannen

 

Innspel

Du har tre alternativ til å gje innspel til planen. Innspel må vera skriftlege.

1. Brev til: Øystre Slidre kommune, næring plan og byggesak, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes

2. E-post til: post@oystre-slidre.kommune.no

3. Bruk "send uttalelse" i plandialog.

Merknadsfrist: 16. februar 2021