Reguleringsplan for Solbakkin. Kunngjering av vedtak

Kommunestyret vedtok den 31.01.2019 reguleringsplan for Solbakkin. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 28. februar 2019.

190201 Oversikt Solbakkin - Klikk for stort bilete Solbakkin er eit eksisterande hytteområde mellom Finntøppvegen og Stølstunet - Fjellstølen på Beitostølen. Måla med denne reguleringsplanen er:

  • Legge til rette for hovud-skiløype gjennom Beitostølen sentrum. Det er eit mål at løypa ikkje skal krysse i plan med vegar
  • Få avklart arealbruken og leggje til rette for utvikling av Solbakkin, som er eit sentralt område på Beitostølen

 

Plandokument

Den juridisk bindande reguleringsplanen består av plankart og planføresegner.

Andre sentrale plandokument er:

  • Kommunestyresaka. Heile saka med vedlegg finn du her.
  • Planskildring, med nærare skildring av planområdet med gjeldande planar og vedtak, skildring av planen, referat og vurdering av innspel som har kome inn, konsekvensar av planen og alternative løysingar

Digitalt kart og plandialog med alle journalførte dokument finn du her. Instruksjon i bruk av digitalt kart finn du her. Alle journalførte dokument finn du også via arkivsaka.

Om klage og innløysing

Du har tre alternativ for å klage på planen. Klage må vere skriftleg og grunngitt:

  1. Brev til: Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
  2. E-post til: post@oystre-slidre.kommune.no
  3. Bruk «send klage» i webkartet/plandialog

Klagefristen er 28. februar 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.