Heimesidebilete

Areal+ AS har varsla oppstart for områdereguleringsplan og utbyggingsavtale for Størrtjednlie. Området er eit stort område vest for Beitostølen sentrum.

Merknadsfristen er 22. januar 2018.

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for «Sørre Garli og del av Garlislette» i møte den 30.11.17.

Planvedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 05.01.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

Folkehelseveka2.jpg

Kartlegginga omfattar heile kommunen, og er ledd i nasjonalt prosjekt med mål om at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv er kartlagt og verdsatt innan 2018.

Merknader eller innspel kan sendast til Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, eller til: post@oystre-slidre.kommune.no innan høyringsfrist 20.12.2017.

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for «veg mot Grytebekkosen» i møte den 30.11.17.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 29.12.2017. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

Føremålet med planen er å leggje til rette for 15 bustadtomter. Planområdet ligg i Skammestein, sør for fv 51, mellom fv 289 (Skøltevegen) og Lidar skule. Plankartet og føresegnene er den foreslåtte juridisk bindande planen.

Merknadsfristen er 22. des. 2017