Verksemdsanalyse

Sidan 2011 har utarbeida årlege verksemdsanalyser. Analysene er basert på rapportering til Statistisk Sentralbyrå av regnskaps- og produksjonsdata (KOSTRA), i første rekkje gjennom Kommunebarometeret, brukarundersøkingar, medarbeidarkartleggingar vi gjer kvart andre år, samt interne prosessar med verksemdsleiarane.

Verksemdsanalysen er ei skildring av kva Øystre Slidre kommune produserer og leverer av tenester. Vi har forsøkt å omtale ressursbruk, kvalitet og omfang av tenestene på kvart einskild område, og å gje ei vurdering av korleis den viktigaste ressursen vår, medarbeidarane, føler kvardagen er.

Vi håper analysene skapar engasjement hjå innbyggjarar, eigarar/brukarar av fritidsbustader, næringslivet, politikarane våre og dei tilsette, slik at vi saman kan møte framtida sitt behov for tenester til befolkninga, næringslivet og gjestene i Øystre Slidre kommune!

Verksemdsanalyser
År Status per dato
Verksemdsanalyse 2018 (.PDF, 894 kB) mai -18
Verksemdsanalyse 2017 (.PDF, 2 MB) mai -17
Verksemdsanalyse 2016 (.PDF, 3 MB) mai -16
Verksemdsanalyse 2015 (.PDF, 2 MB) august -15

Kontaktinfo

Jostein Aanestad
Rådmann
E-post
Mobil 991 65 935

Adresse

 • Besøksadresse
  Tingvang - Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Postadresse
  Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Organisasjonsnummer
  961 382 068