Skip Navigation LinksØystre Slidre > Tenester

Betalingssatsar og gebyr 2017

 

Tekniske tenester: Under er ei opplisting over ulike gebyr og avgifter for tekniske tenester.
Tekniske tenester:
Kap. 1 GENERELLE REGLAR
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring
1.4 Gebyr rekna etter medgått tid
Kap. 2 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG OG PLANPROGRAM
2.1.1 Gebyr for behandling av privat forslag til reguleringsplan
Kap. 3 GEBYR I BYGGESAKER
3.2.1 Søknadspliktige tiltak etter pbl 20-3
3.2.2 Tiltak som vert behandla etter pbl § 20-4
3.2.3 Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-4 d
3.2.4 Søknadspliktige tiltak etter Pbl § 20-3, fritidsbustad inkl. anneks
3.2.5 Tiltak sett i gang utan at søknad er innsendt
3.2.6 Godkjenning av føretak etter pbl § 22-3
3.2.7 Dispensasjon
3.2.8 Tilsyn (gjeld ikkje tiltak etter 3.2.1 eller 3.2.4)
3.2.9 Utsending av dokumenter frå arkiv
Kap. 4 EIGEDOMSREGISTRERING
4.1 Gebyr for oppretting av matrikkeleining etter § 5
4.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn § 5a og 5e
4.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
4.1.3 Oppretting av anleggseigedom § 5c m.m.
4.1.5 Registrering av jordsameige
4.2 Gebyr for oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning etter § 6 andre ledd m/forskrift §§18 og 25
4.2.1 Framskynda frist for matrikkelføring
4.3 Gebyr for grensejustering etter § 16 m/forskrift § 34
4.3.1 Grensejustering av grunneigedom
4.3.2 Grensejustering av anleggseigedom
4.4 Gebyr for arealoverføring etter § 15 m/forskrift § 33
4.4.1 Arealoverføring av grunneigedom
4.4.2 Arealoverføring av anleggseigedom
4.5 Klarlegging av eksisterande grense etter § 17 m/forskrift § 36
4.5.1 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt
4.5.2 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt
4.6 Private grenseavtaler etter § 19 m/forskrift § 44
4.6.1 Registrering av privat grenseavtale
4.7 Matrikkelbrev etter § 30 m/forskrift § 16
4.7.1 Utstedt matrikkelbrev
4.8 Adressering etter § 21 m/forskrift § 57 og lokal forskrift om adressering
4.8.1 Adressering
4.9 Oppretting av grunnboksblad på utinglyste eigedomar
4.9.1 Oppretting av grunnboksblad på utinglyste eigedomar
Kap. 5 SEKSJONERING
5.0 Seksjonering - gebyr for arbeider etter lov om eigarseksjonar
Kap. 6 MINDRE AVLØPSANLEGG
6.1.1 Handsaming av utsleppsløyve
6.1.2 Tilsyn av separate avløpsanlegg
Kap. 7 GEBYR FOR VATN OG AVLØP
7.1.1 Tilknytingsgebyr for vatn og avløp
7.1.2 Årsgebyr for vatn og avløp
Kap. 8 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG SØKNADER OM DELINGS-SAMTYKKE ETTER JORDLOVA
8.1 Søknad om konsesjon / løyve til erverv
8.2 Delingssamtykke etter jordlova
8.3 Fellingsgebyr for hjortevilt etter § 43 i viltlova
Kap. 9 GEBYR FOR FEIING
9.1 Feiegebyr
Kap. 10 GEBYR FOR GRAVFESTE
10.1 Gravfestegebyr per år
Sist endra 27.12.2016
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune