Vaktmeister - ambulerande

Beskriving

Vaktmeisteren kan komme heim til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjeremål, slik som mindre reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. Du treng kanskje hjelp til å montere eller fjerne eit tekniske hjelpemiddel eller få installert ein tryggingsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemma og bur heime

Rettleiing

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om vaktmeisterteneste, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

Oppdatert

29.09.2017 16:29:49

Kontaktinfo

Systemkontoret
Tildeling av tenester og sentralbord
Telefon 61 34 28 70