Psykisk helse og rusomsorg

Kommunen har fire tilsette som arbeidar innan fagområdet psykisk helse: To psykiatriske sjukepleiarar, ein barnevernspedagog med vidareutdanning i psykisk helsearbeid og ein psykiatrisk hjelpepleiar.

Psykisk helseteneste er organisert i den nye helseavdelinga og har kontor på kommunehuset Tingvang.

Vi har tilsette med spesialisering innan traumeterapi, vold i nære relasjonar, tverrfagleg samarbeid, nettverksmøte og relasjonskompetanse.

Du kan ta kontakt med oss på eige initiativ, gjennom pårørande, lege, helsestasjon, skule/barnehage, heimetenesta, andre instansar i kommunen eller gjennom spesialisthelsetenesta.

Psykisk helseteneste

  • skal væra lett tilgjengeleg for innbyggjarane i kommunen
  • skal gje tilbod til menneske med psykiske problemstillingar, psykiske lidingar eller som står i fare for å utvikle dette
  • har fokus på brukarmedverknad og eit heilheitleg menneskesyn

Målet for psykisk helseteneste i kommunen er:

  • å fremme tilhørigheit
  • å fremme sjølvstendigheit
  • å fremme eigenmestring
  • å fremme god psykisk helse

Veileder; IS-2076 ”Sammen om mestring” og IS-1405 ”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene” seier at kommunenes overordnete mål innen psykisk helsearbeid skal være forebygging.

Psykisk helseteneste kan tilby:

Kontaktinfo

Bente Margot Nøbben
Avdelingsleiar psykisk helseteneste
E-post
Telefon 971 69 038

Adresse

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

Kartpunkt