Seksjonering

Eigedom med meir enn ei bueinheit (bolig eller fritidsbolig) og/eller næringsformål kan seksjonerast etter reglane i eierseksjonslova. Skjemaet Begjæring om oppdeling i eigarseksjonar skal nyttast (sjå skjema over). Krav til søknad og vedlegg; sjå eierseksjonslova § 11.

Uteareal til eigarseksjon

  • Dersom ein eller fleire seksjonar i eit seksjonssameige skal ha eksklusiv råderett over del av utearealet, skal det haldast oppmålingsforretning over den delen av utearealet.
  • Det same gjeld når uteareal til eigarseksjon skal endrast. Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal fylgje seksjoneringsbegjæringen.
  • Grensene for utearealet må koma tydeleg fram av måleriktig situasjonskart.