Kommunestyret vedtok den 21.06.2018 endra plan for Robølshøvda del I. Dei vedtok også å oppheve reguleringsplan vedteken den 15.02.2018. Vedtaka kan påklagast. Klagefristen er 10. august 2018.

Kommunestyret vedtok den 21.06.2018 reguleringsplan for Skrebergene sandtak. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 10. august 2018.

Dette er eit eksisterande hytteområde mellom Finntøppvegen og Stølstunet - Fjellstølen på Beitostølen. Føremålet med planen er å fastsetje trase for skiløype frå undergangen under fv. 51 til over Finntøppvegen og å legge til rette for fortetting i området.

Med dette varslar vi oppstart av reguleringsplan for Solbakkin. Merknadsfristen er 2. juli 2018.

Endring av reguleringsføresegnene for Juvike grustak vart vedteke i kommunestyret i sak 26/18 den 24. mai 2018. Grustaket ligg på nordsida av Siglovatnet mellom Juvike og Grøslie, på grensa mellom Øystre Slidre og Nord Aurdal. Planendringa legg til rette for knusing mv. i ei lengre periode om sommaren enn det førre plan opna for. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 25. juni 2018.

Heranglie fraa nordvest

Reguleringsplanen skal legge til rette for bustadområde rundt Haughøvdhøvda mellom Heggenes og Tingvang. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her (PDF, 707 kB).

Føremålet med planen er å leggje til rette for uttak av sand og grusmasser. Området ligg inntil eksisterande Lykkja massetak i Lykkja, mellom elva Raudøla og garden Skrebergene. Digitalt kart og plandialog finn du her. Alle journalførte dokument i saka etter 1/7-2016 finn du her og alle journalførte dokument før 1/7-2016 finn du her.

Reguleringsplanen skal legge til rette for planskilt kryssing mellom skiløypa "Grønn1" og Beitestølsvegen i Menkelie. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her (PDF, 707 kB).

Planen skal legge til rette for fortetting og nye hyttetomter aust for Hansebekken i Javnlie. Vatn og avløp og vegtilkomstar blir sentrale problemstillingar i planarbeidet.

Heimesidebilete

Dette er ein plan for eit stort planområde vest for Beitestølsvegen og Carl-heisen. Planen skal legge til rette for store byggeområde og vise korleis desse skal koplast saman med ski-in, ski-out til alpinanlegget på Beitostølen. Det er tanken at skibru over fv51 ved Bjødnabakkadn, langrenns-skibru over Beitestølsvegen i Menkelie, parkeringsplassar i Menkelie og skiheis frå Menkelie til Carl-heisen vil bli omfatta av denne planen.