Reguleringsplanen skal legge til rette for planskilt kryssing mellom skiløypa "Grønn1" og Beitestølsvegen i Menkelie. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Høyringsfrist: 16.04.2018

Reguleringsplanen skal legge til rette for planskilt kryssing mellom skiløypa "Grønn1" og Beitestølsvegen i Menkelie. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her.

Endring av føresegner for Juvike grustak er lagt ut til offentleg ettersyn. Uttalefristen er 27. april 2017.

Planen skal legge til rette for fortetting og nye hyttetomter aust for Hansebekken i Javnlie. Vatn og avløp og vegtilkomstar blir sentrale problemstillingar i planarbeidet.

Heimesidebilete

Dette er ein plan for eit stort planområde vest for Beitestølsvegen og Carl-heisen. Planen skal legge til rette for store byggeområde og vise korleis desse skal koplast saman med ski-in, ski-out til alpinanlegget på Beitostølen. Det er tanken at skibru over fv51 ved Bjødnabakkadn, langrenns-skibru over Beitestølsvegen i Menkelie, parkeringsplassar i Menkelie og skiheis frå Menkelie til Carl-heisen vil bli omfatta av denne planen.

170803 Heimesidebilete

Dette er eit bustadområde i Skammestein, på nedsida av fv. 51, mellom Skøltevegen og Lidar skule. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du her og digitalt kart her.

Dette er eit hytteområde mellom Garli og Beitotjednet nordvest for Beitostølen. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka etter 1/7-2016 finn du her. Direkte lenke til planen i valdreskart.no finn du her.

Dette er eit stort hytteområde på Bustebakkmoen ved Robølshøvda. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka etter 1/7-2016 finn du her. Direkte lenke til planen i valdreskart.no finn du her.

Dette er eit hytteområde opp for Stølslie bustadområde ved Beitostølen. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du: Etter 1/7-2016 her, før 1/7-2016 her. Direkte lenke til planen i valdreskart.no finn du her.

Dette er eit stort hytteområde mellom Luskaråsen og vatna Øyangen, Røyre og Rennsenn som var regulert i ein reguleringsplan frå 1993. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du her. Dei nyaste dokumenta er nederst. Det er pt. ingen framdrift i planarbeidet.