Formannskapet la i sak 86/18 eit vedtak om at kommunedelplanen ikkje skal reviderast, ut på høyring.

Forslag til reguleringsplan for Solbakkin er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 23. oktober 2018.

Målet med planen er å legge til rette for Skiløype frå Beitostølen skistadion, langs Lomtjednet, til eksisterande skiløype nord for "fellesbeitet". Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her

Dette er eit eksisterande hytteområde mellom Finntøppvegen og Stølstunet - Fjellstølen på Beitostølen. Føremålet med planen er å fastsetje trase for skiløype frå undergangen under fv. 51 til over Finntøppvegen og å legge til rette for fortetting i området.

Heranglie fraa nordvest

Reguleringsplanen skal legge til rette for bustadområde rundt Haughøvdhøvda mellom Heggenes og Tingvang. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her (PDF, 707 kB).

Reguleringsplanen skal legge til rette for planskilt kryssing mellom skiløypa "Grønn1" og Beitestølsvegen i Menkelie. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her (PDF, 707 kB).

Planen skal legge til rette for fortetting og nye hyttetomter aust for Hansebekken i Javnlie. Vatn og avløp og vegtilkomstar blir sentrale problemstillingar i planarbeidet.

Heimesidebilete

Dette er ein plan for eit stort planområde vest for Beitestølsvegen og Carl-heisen. Planen skal legge til rette for store byggeområde og vise korleis desse skal koplast saman med ski-in, ski-out til alpinanlegget på Beitostølen. Det er tanken at skibru over fv51 ved Bjødnabakkadn, langrenns-skibru over Beitestølsvegen i Menkelie, parkeringsplassar i Menkelie og skiheis frå Menkelie til Carl-heisen vil bli omfatta av denne planen.

170803 Heimesidebilete

Dette er eit bustadområde i Skammestein, på nedsida av fv. 51, mellom Skøltevegen og Lidar skule. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du her og digitalt kart her.

Dette er eit hytteområde mellom Garli og Beitotjednet nordvest for Beitostølen. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka etter 1/7-2016 finn du her. Direkte lenke til planen i valdreskart.no finn du her.