Planforslaget omfattar del av Beitostølen sentrum. Digitalt kart og plandialog med alle journalførte dokument i saka finn du her. Instruksjon i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument finn du også via postjournalen.

Planforslaget omfattar Tvengestølen og Hagastølen på Beitostølen. Digitalt kart og plandialog med alle journalførte dokument i saka finn du her. Instruksjon i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument finn du også via postjournalen.

Planforslaget omfattar eksisterande planområde for Sørre Garli og del av skiløypa Grøn 1 innafor planområdet for Markahøvda, Beitostølen. Digitalt kart og plandialog med alle journalførte dokument i saka finn du her. Instruksjon i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument finn du også via postjournalen.

Planområdet ligg i Mørke mellom Beitostølen og Skammestein. Målet med planen er å legge til rette for næring/industri nær Beitostølen. Hallar og garasjar, lagerbygg, lagring av utstyr, verkstader, småindustri, base for vaktmestertenester og byggfirma og utsal av varer som reiskap, trelast og ved er døme på aktuell arealbruk.

Planen skal legge til rette for fortetting og nye hyttetomter aust for Hansebekken i Javnlie. Vatn og avløp og vegtilkomstar blir sentrale problemstillingar i planarbeidet.

Dette er ein plan for eit stort planområde vest for Beitestølsvegen og Carl-heisen. Planen skal legge til rette for store byggeområde og vise korleis desse skal koplast saman med ski-in, ski-out til alpinanlegget på Beitostølen. Det er tanken at skibru over fv51 ved Bjødnabakkadn, langrenns-skibru over Beitestølsvegen i Menkelie, parkeringsplassar i Menkelie og skiheis frå Menkelie til Carl-heisen vil bli omfatta av denne planen.

Dette er ein plan for eit mogleg hytteområde opp for Stølslie bustadområde ved Beitostølen, tidlegare kalla "H1 i Beitostølsområdet". Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du: Etter 1/7-2016 her, før 1/7-2016 her. Direkte lenke til planutkast i valdreskart.no finn du her.