Med dette varslar vi oppstart av endring av reguleringsplan for Klyppemyrhaugen. Forslag til planprogram for planarbeidet er også lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 24. desember 2018. Klikk her (PDF, 4 MB) for presentasjon ved ope møte om saka på Radisson -hotellet 10. des.

Klyppemyrhaugen er eit eksisterande bustadområde mellom Beitostølen og Beito. Øystre Slidre kommune ynskjer med denne planendringa å legge til rette for meir bygg for leiligheiter for fastbuande i området.  Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her

Føremålet med planen er å legge til rette for gangveg frå fv.51 til skistadion. Planen skal også legge til rette for utbetring av eksisterande køyreveg og skiløype langs vegen.  Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her

Målet med planen er å legge til rette for skiløype frå Beitostølen skistadion, langs Lomtjednet, til eksisterande skiløype nord for "fellesbeitet". Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her.

Dette er eit eksisterande hytteområde mellom Finntøppvegen og Stølstunet - Fjellstølen på Beitostølen. Føremålet med planen er å fastsetje trase for skiløype frå undergangen under fv. 51 til over Finntøppvegen og å legge til rette for fortetting i området.

Heranglie fraa nordvest

Reguleringsplanen skal legge til rette for bustadområde rundt Haughøvdhøvda mellom Heggenes og Tingvang. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Rettleiing i bruk av plandialog finn du her (PDF, 707 kB).

Planen skal legge til rette for fortetting og nye hyttetomter aust for Hansebekken i Javnlie. Vatn og avløp og vegtilkomstar blir sentrale problemstillingar i planarbeidet.

Heimesidebilete

Dette er ein plan for eit stort planområde vest for Beitestølsvegen og Carl-heisen. Planen skal legge til rette for store byggeområde og vise korleis desse skal koplast saman med ski-in, ski-out til alpinanlegget på Beitostølen. Det er tanken at skibru over fv51 ved Bjødnabakkadn, langrenns-skibru over Beitestølsvegen i Menkelie, parkeringsplassar i Menkelie og skiheis frå Menkelie til Carl-heisen vil bli omfatta av denne planen.

170803 Heimesidebilete

Dette er eit bustadområde i Skammestein, på nedsida av fv. 51, mellom Skøltevegen og Lidar skule. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du her og digitalt kart her.

Dette er eit hytteområde opp for Stølslie bustadområde ved Beitostølen, tidlegare kalla "H1 i Beitostølsområdet". Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du: Etter 1/7-2016 her, før 1/7-2016 her. Direkte lenke til planen i valdreskart.no finn du her.