Reguleringsplan for Solbakkin på vent

Dette er eit eksisterande hytteområde mellom Finntøppvegen og Stølstunet på Beitostølen. Føremålet med planen er først og fremst å fastsetje trase for skiløype frå undergangen under fv. 51.

Kommunen varsla oppstart av planarbeid for denne planen i februar 2015 og planen var ute til offentleg ettersyn i september 2015. Det kom inn mange gode argument mot å leggje hovudskiløypa på nordsida av Finntøppvegen. Dette er ein plan som det ikkje hastar å få vedteke, og vi avventar det pågåande sentrumsplanarbeidet i Beitostølen og andre planar som omfattar andre delar av det sentrale skiløypenettet. Digitalt kart over forslaget og dokumenta i saka finn du via plandialog, her.