Reguleringsplan for Solbakkin

Dette er eit eksisterande hytteområde mellom Finntøppvegen og Stølstunet - Fjellstølen på Beitostølen. Føremålet med planen er å fastsetje trase for skiløype frå undergangen under fv. 51 til over Finntøppvegen og å legge til rette for fortetting i området.

Kommunen varsla oppstart av planarbeid for denne planen i februar 2015 og planen var ute til offentleg ettersyn i september 2015. Det vart så ei pause i planarbeidet og nytt oppstart vart varsla i juni 2018. Digitalt kart over forslaget og dokumenta i saka finn du via plandialog, her. Journalførte dokument frå før 1/7-2016 finn du her.