VVA planen vart vedtatt av kommunestyret den 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28:

Kartlegginga omfattar heile kommunen, og er ledd i nasjonalt prosjekt med mål om at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv er kartlagt og verdsatt innan 2018.

 

Kommunestyret behandla folkehelseoversikta den 19.desember 2019 Dokumentet finn du her. (PDF, 7 MB)

Kommunedelplan for trafikktryggleik 2015-2018 finn du her.

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 - 2019 (2027) vart vedteke i kommunestyret den 30. april 2015. Planen finn du her (PDF, 2 MB).

Klikk på lenkjene under for å laste ned dokumenta til kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026)

Stig- og løypeplanen vart vedteken i 2012. Den består av fleire delplanar og tema:

Kommunens plan (PDF, 505 kB) er frå 2009. Det er også utarbeidd ein felles plan for Hallingdal og Valdres (PDF, 4 MB)som skal vere rettleiande for utarbeiding av kommunale planer.

Dette er fleire delplanar og tema. Landbruksplanen er frå 2009 og planen for kjerneområde i landbruket er frå 2013. Beredskapsplan for beitedyr i utmark er sist revidert i 2011.