Gjeldande beitbruksplan for 2021-25 finn du her (PDF, 6 MB)

Handlingsplan til beitebruksplanen finn du her (PDF, 614 kB)

Kommunedelplan for helse og omsorg 2021 - 2025 vart vedteke i kommunestyret i sak 74/21. Planen finn du her (PDF, 4 MB).

Øystre Slidre sin fyrste kulturminneplan blei vedtatt i kommunestyret 23.september 2021!

Kommunestyret vedtok 29. april 2021 i sak 38/21 revidert handlingsprogram for VVA-planen.

Kommunestyret vedtok den 22. oktober 2020 busettings- og integreringsplan.


Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt overordna styringsdokument og gir rammer for vidare utvikling. 

VVA planen vart vedtatt av kommunestyret den 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28:

Kartlegginga omfattar heile kommunen, og er ledd i nasjonalt prosjekt med mål om at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv er kartlagt og verdsatt innan 2018.

 

Kommunestyret behandla folkehelseoversikta den 19.desember 2019 Dokumentet finn du her. (PDF, 7 MB)

Kommunedelplan for trafikktryggleik 2020 - 2025 finn du her. (PDF, 3 MB)