Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt overordna styringsdokument og gir rammer for vidare utvikling. 

VVA planen vart vedtatt av kommunestyret den 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28:

Kartlegginga omfattar heile kommunen, og er ledd i nasjonalt prosjekt med mål om at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv er kartlagt og verdsatt innan 2018.

 

Kommunestyret behandla folkehelseoversikta den 19.desember 2019 Dokumentet finn du her. (PDF, 7 MB)

Kommunedelplan for trafikktryggleik 2020 - 2025 finn du her. (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 - 2019 (2027) vart vedteke i kommunestyret den 30. april 2015. Planen finn du her (PDF, 2 MB).

Stig- og løypeplanen vart vedteken i 2012. Den består av fleire delplanar og tema:

Kommunens plan (PDF, 505 kB) er frå 2009. Det er også utarbeidd ein felles plan for Hallingdal og Valdres (PDF, 4 MB)som skal vere rettleiande for utarbeiding av kommunale planer.

Dette er fleire delplanar og tema. Landbruksplanen er frå 2009 og planen for kjerneområde i landbruket er frå 2013. Beredskapsplan for beitedyr i utmark er sist revidert i 2011.