Folkehelseoversikt for Øystre Slidre 2016

Kommunestyret behandla folkehelseoversikta den 25. august 2016. Dokumentet finn du her.

Folkehelseoversikta er ei oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane og dei positive og negative faktorar som påverkar denne. Oversikta er eit sentralt dokument for fastsetjing av mål og strategiar i kommunen. Ho skal også ligge til grunn for arbeidet med planstrategien og det langsiktige folkehelsearbeidet.