Folkehelseoversikt for Øystre Slidre 2016

Kommunestyret behandla folkehelseoversikta den 25. august 2016. Dokumentet finn du her. (PDF, 5 MB)

Folkehelseoversikta er ei oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane og dei positive og negative faktorar som påverkar denne. Oversikta er eit sentralt dokument for fastsetjing av mål og strategiar i kommunen. Ho skal også ligge til grunn for arbeidet med planstrategien og det langsiktige folkehelsearbeidet.