Vassforsyning - drikkevatn

Beskriving

Kommunen leverer vatn gjennom det kommunale leidningsnettet til dei bustadene og bygga som er knytte til nettet. Eventuelle krav til slik tilknyting blir normalt avgjort gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggjeløyve. I område utan kommunal vassforsyning må det bli etablert ei eiga ordning for vassforsyning. Kommunen kan ikkje gje byggjeløyve utan at vass- og avløpsløysinga er tilfredsstillande.

Kommunen skal varsle forbrukarane om planlagde driftsavbrot og forhold som påverkar drikkevasskvaliteten, til dømes spyling av leidningsnettet. Sjå annonsar i pressa osb. Kommunen kan gje restriksjonar for å bruke vatn når det er vassmangel. Dersom naudssituasjonar gjer det nødvendig å gjere unntak frå krava til kvalitet, vil du bli informert om situasjonen og om kor lenge den mellombelse vassforsyninga vil vare. Dersom du meiner at kommunen ikkje leverer vatn i samsvar med krava i mellom anna drikkevassforskrifta, kan du reklamere etter forbrukarkjøpslova.

Øystre Slidre kommune har to kommunale vassverk:

  • Kollstad vassverk (sør)
  • Ole vassverk (nord)

Kriterium

Drikkevatnet som kommunen leverer, skal vere hygienisk forsvarleg, klart og utan dominerande lukt, smak eller farge. Det skal ikkje innehalde stoff som kan føre til helseskade i vanleg bruk. Avvik i vasskvaliteten som kjem av forhold i det interne leidningsnettet hos ein forbrukar, er normalt ikkje eit kommunalt ansvar. Større mengder brannvatn, til dømes til sprinklaranlegg, vil ikkje nødvendigvis kunne bli levert gjennom dette leidningsnettet, men sikrast på annen måte.

Pris

2018 - 7.1.1 Tilknytingsgebyr for vatn og avløp
Grunnlag Beløp/sats
Tilknytingsgebyr for vatn (pr. m2 bruksareal BRA bygg) Herav meirverdiavgift kr 60 300 kr
Tilknytingsgebyr for avløp (pr. m2 bruksareal BRA bygg) Herav meirverdiavgift kr 90 450 kr
Tilknytingsgebyr for vatn industri- og produksjonslokale (tilsv. 150m2). Herav meirverdiavgift kr 9 000. 45 000 kr
Tilknytingsgebyr for avløp, industri- og produksjonslokale (tilsv. 150 m2). Herav meirverdiavgift kr 13 500. 67 500 kr
2018 - 7.1.2 Årsgebyr for vatn og avløp
Grunnlag Beløp/sats
Årsavgift for vatn (per m3) Herav meirverdiavgift kr 3,40 17 kr
Abonnementsgebyr for vatn pr. år. Herav meirverdiavgift kr 220. 1 100 kr
Årsavgift etter stipulert forbruk, min. per år. Herav meirverdiavgift kr 320. 1 600 kr
Årsavgift for avløp (per m3). Herav meirverdiavgift kr 6,00 30 kr
Abonnementsgebyr for avløp per år. Herav meirverdiavgift kr. 260. 1 300 kr
Årsavgift etter stipulert forbruk, min. per år. Herav meirverdiavgift kr 560. 2 800 kr
Mottak av slam til reinseanlegg (per m3). Herav meirverdiavgift kr 64 320 kr

Oppdatert

29.09.2017 16:31:57

Kontaktinfo

Gudbrand Berg
Avdelingsleiar veg, vatn og avløp
E-post
Telefon 61 35 25 25
Mobil 415 87 905