Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

Beskriving

Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

Kriterium

  • Detaljregulering skal følgje opp hovudtrekk og rammer i arealdelen i kommuneplanen. Den blir eventuelt òg utarbeidd etter krav i ei vedtatt områderegulering
  • Forslagsstillaren skal leggje til rette for medverknad frå dei som planen vedkjem, slik som barn og unge
  • Risiko- og sårleiksanalyse skal utarbeidast for alle planar som gjeld utbygging 
  • For nokre planar vil det vere krav om konsekvensutgreiing. Det må i så fall utarbeidast eit eige planprogram som skal sendast på høyring og fastsetjast av kommunen før planforslaget blir utarbeidt

Pris

2022 - 2.1.3 Behandling av privat planforslag (pbl 12-11)
Bokstav Kategori Beløp/sats
A Arealuavhengig gebyr 55 000 kr
I tillegg til arealuavhengig gebyr etter 2.1.3 A kjem følgjande arealavhengige gebyr:
B Tillegg pr. påbegynt daa over 10 daa for planareal frå 10 til 50 daa 2 200 kr
C Tillegg pr. påbegynt daa over 50 daa. Gjeld nytt areal med føremål etter pbl. § 12-5 nr. 1 og 2 1 230 kr

Klage

Dersom planen blir avvist sjølv om han er i tråd med kommuneplanen, kan du krevje å få han lagt fram for kommunestyret.

Rettleiing

Du må ta opp planspørsmålet i eit møte med kommunen før du kan setje i gang planarbeidet. Som forslagsstillar skal du kunngjere oppstart av planarbeidet i minst ei avis som til vanleg blir lesen på staden og gjennom elektroniske medium. Når planutkastet er utarbeidt i samsvar med kommunen sine krav, sender du det til kommunen. Kommunen tek over saka når planforslaget er vedteke sendt på høyring.

Oppdatert

29.09.2017 15:52:21

Handsamingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal leggjast ut til offentleg ettersyn eller avvisast innan tolv veker etter at forslaget er mottatt.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00