Eldrerådet

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen som skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for dei eldre i kommunen. Eldrerådet er oppretta av Kommunestyret og har fem medlemmer.