Reguleringsplan for "veg til Grytebekkosen. del II" er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 2. september 2019.

Kommunestyret vedtok 23/5 i sak KS-sak 34/19 å sende utkast til endring i kommunal forskrift om nedsett konsesjonsgrense på høyring.  Utkast er utarbeida med heimel i konsesjonslovas § 7.

Med dette varslar vi for andre gong oppstart av reguleringsplan for Solhauglie III i Rogne. Merknadsfristen er 23. august 2019.