Høyring/ettersyn

Detaljreguleringsplan for Skjenhauglie blir lagt ut til 2.gongs offentleg høyring/ettersyn

Detaljreguleringsplan for Skjenhauglie blir lagt ut for 2.gongs offentleg høyring/ettersyn. Merknadsfrist er 12.juli 2023.

Planområdet

Planområdet ligg midt i Skjenhauglie, rett nord og aust for Beitostølen sentrum, og strekkjer seg til nordenden av øvrevegen i aust. Det blir planlagt for leilegheitsbygg med utgangspunkt i bygningsmassen på Riddertunet når det gjeld høgder og buareal, men med litt meir luftig preg.

cid:image002.jpg@01D993B8.33910D70

Føremål med planen

Formålet med planarbeidet er å utvikla delar av S1 i kommunedelplan for Beitostølen til fritidsleilegheiter med tilhøyrande infrastruktur. Området er avsett til Sentrumsformål – sentr1. Reguleringsplanen legg opp til å følgja kommunedelplanen for området, og tek sikte på ei konsentrert utnytting. Det blir planlagt for leilegheitsbygg med utgangspunkt i bygningsmassen på Riddertunet når det gjeld høgder og buareal, men med litt meir luftig preg.

Ei samanbinding av Øvrevegen og Skjenhauglie er inkludert i planområdet. Øvrevegen saman med Finntøppvegen er naudsynte for å avlasta bygdinvegen, auka beredskapskapasiteten, og leggja til rette for den utbygginga i Beitostølen sentrum som overordna plan opnar for.

Eitt planforslag for detaljregulering for Skjenhauglie låg ute på offentleg høyring og ettersyn i seks veker i årsskiftet. På bakgrunn av motsegn frå Statsforvaltaren og dei innkomne merknadane i samband med det offentlege ettersynet, har kommunen revidert planforslaget og det leggjast ut til ny offentleg høyring og ettersyn. I grove trekk omfattar revideringa forhold til barn og unge i utomhusplan, utgreiing av kulturminner, og utnytting i utbyggingsformålet KBA. Høyringsfristen er nye 6 veker.

 

Juridisk bindande dokument

Dei juridisk bindande dokumentane er plankart (PDF, 861 kB) og føresegn (PDF, 233 kB)

 

Andre relevante dokument:

Planomtale (PDF, 13 MB)

Politisk vedtak (PDF, 315 kB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Trafikkanalyse (PDF, 885 kB)

Beitostølen Mogleigheitsstudie (PDF, 19 MB)

Alle journalførte dokument i saker finn du her

 

Planprosess

Oppstartsvarsel og fyrste behandling i formannskapet er gjennomført. Planforslaget er no lagt ut til offentleg høyring/ettersyn. Det fylgjer:
1. Vurdering av merknader og ev. justering av planforslaget. Sak til formannskapet.
2. Ev. nytt offentleg ettersyn og ny handsaming i formannskapet, dersom justering av planforslaget er påkrevd.
3. Vedtak av plan i kommunestyret
4. Kunngjering av plan og klageadgang
5. Ev. handsaming av klage i formannskapet og ev. statsforvalteren.

Merknader

Du kan sende merknader merka med namn til planen og planID til kommunen innan 12. juli 2023.

Merknader kan sendast på e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i brev til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Generelle opplysningar

Innkomne merknader er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget. Alle merknader blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Vi svarer difor ikkje på merknader enkeltvis.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med sakshandsamar.