Varsel om oppstart. Detaljregulering for Javnlie

Plankonsulent Areal+ varsler oppstart av planarbeidet med detaljregulering for Javnlie på vegne av Javnlie Utbyggingsselskap. Merknadsfrist er 25. mai. 2022.

Planområdet

Planområdet ligg i fjellet nordaust for Skammestein og omfatter eigedom gnr. 17 bnr. 180, samt areal frå dei naboteigane som i kommuneplanen sin arealdel også ligg innanfor dei aktuelle utbyggingsområda, HJ-312-75 og HJ-855-30F. Sjå kartutsnitt nedanfor.

  

Målet med planarbeidet 

Planen skal legge til rette for fortetting med hytter i god samanheng med eksisterande utbygging. Samstundes skal det leggjast til rette for god teknisk infrastruktur (veg, vatn og avlaup). 

Alle journalførte dokument i saka finn du her.

 

Informasjonsmøte:

Det vert halde opent informasjonsmøte om planarbeidet på rødekorshuset på Skammestein 24.04.2022 kl. 17:00.

 

Innspel/merknader

Innspel og merknader merka med planident 202104 og plannamn "Javnlie" sendast til Areal+ v/Ingrid Orstad Teigen: ingrid@arealpluss.no med kopi til Øystre Slidre kommune: postmottak@oystre-slidre.kommune.no.

 

Generelle opplysningar

Innspel og merknader som kjem inn er grunnlag for planforslaget, og vil bli vurdert og referert av plankonsulenten. Difor svarast ikkje innspel/merknader enkeltvis.

Merknadsfrist: 22. mai 2022