Forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan Beitostølen-Finntøpplie plan id 201811 og Solbakkin plan id 201404, blir med dette lagd ut på offentleg ettersyn.

Kommunen varsler med dette ein mindre utviding av planområde langs turvegen for reguleringsplan for Heggenes sentrum sør, revidert plan. 

Merknadsfrist er 30. april 2021.

Planområdet ligg på øversida av FV51 ca 800 m aust for Beitostølen sentrum og grensar mot Stølslie bustadfelt i sør og eksisterande hyttefelt ovanfor Kiwi-butikken i vest. Møt aust er det LNFR-områder og mot nord grenser planområdet mot fjellgrensa og sperregjerde for beitande husdyr.

Planarbeidet blir utført i samarbeid mellom Taktil Arkitekter AS, Framsyn Fritid AS og Plan Oppmåling Valdres AS. Framsyn Fritid AS er kontaktpunkt for spørsmål og førespurnader. Taktil Arkitekter AS er ansvarleg plankonsulent.

Merknadsfrist er 12. mai 2021

Utkast til revidert handlingsplanprogram i plan for vassmiljø, vassforsyning og avløp (VVA-plan) er på høyring. Merknadsfrist er 12.april.