Kommunestyret vedtok 19.11.20 å leggje utkast til ny samfunnsdel på høyring. Høyringsfrist er 4.januar.

Øystre Slidre kommune reviderar si trafikktryggleiksplan. Planen er handsama av kommunestyrekomitè for oppvekst og kultur. 

Høyringsfrist er 27.november 2020.

Plankonsulent Areal+ varslar oppstart av reguleringsplan for Aasgarden, og offentleg ettersyn av planprogram. Området ligg om lag 1 km frå Beitostølen sentrum ved fv. 51 i retning mot Bygdin og grensar mot hytteområdet Markahøvda og Stakkstølie i sør. Merknader skal sendast til Areal+ innan 1. desember 2020.