Reguleringsplan for Beitostølen sentrum 201910 er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 30. oktober 2020. 

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.20 å legge noverande retningsliner for handsaming av saker etter jord- og konsesjonslova ut på høyring.