Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kan du tenkje deg ein spanande og utfordrande jobb i kombinasjon med ein natur som inviterer til topptur i Jotunheimen? Sti- og terrengsykling? Klatring? Lang skisesong? Milevis med skiløyper? Uendeleg med stiar og rike moglegheiter for jakt og fiske?

Dette finn du særleg rett utanfor døra på Beitostølen, men også i resten av kommunen. Du finn også eit rikt kulturliv i kommunen og i Valdres.

Øystre Slidre er ein kommune med vekst i folketalet og med mange nye spanande arbeidsplassar. Kommunen planlegg for at denne positive utviklinga skal halde fram. Vi håper du vil bli med på dette laget! Under ser du ei oversikt over dei ledige stillingane vi har i kommunen:

Øystre Slidre kommune har ledig 80% lærarvikariat ved Lidar skule skuleåret 2019-20. Ynskjeleg fagkombinasjon er norsk, kunst & handverk og mat & helse.

Vi søkjer etter ein medarbeidar innan plan- og miljøområdet. Aktuelle oppgåver er utarbeiding av kommunal planstrategi, revidering av kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen), utarbeiding av kommunedelplanar og faglege analysar (m.a. stads- og moglegheitsanalysar) som grunnlag for dette planverket. Til stillinga ligg også oppgåver som miljørådgjevar, med ansvar innan klima- og klimatilpassing, verne- og utbyggingsplanar i LNF-område og andre miljørelaterte oppgåver.

Vi søkjer etter ein medarbeidar med ansvar for sakshandsaming av byggesaker og søknader om spreidde avløpsanlegg. Kontroll- og tilsynsoppgåver, i tillegg til utgreiing og prosjektering av mindre VA-anlegg er lagt til stillinga.

Kommunen har ei nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsingeniør. Teknisk drift har ansvar for veg, vatn/avløp og forvalting og vedlikehald av kommunal eigedom. Vi søkjer etter ein person med relevant utdanning og kompetanse innan planlegging, utbygging og drift av kommunale VVA-anlegg og bygningar. Arbeidsoppgåvene vil kunne omfatte alle fasar frå utgreiing, prosjektering og anleggsoppfølging.

Vi har ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør/fagarbeidar. Stillinga er i avdelinga for teknisk drift og inngår i eit team som har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vassverk, avløpsreinseanlegg, vegar og andre kommunaltekniske anlegg.

Valdres brann- og redningtjeneste IKS (VBR) har ledige stillinger ved Bagn, Røn, Ryfoss, Grindaheim og Beitostølen brannstasjoner som brannkonstabel deltid, stillingsstørrelse 2,2 %, som dekker faste øvelser, helseundersøkelser og møter mm.

Det er også ledige stillinger ved Hedalen, Begna, og Røn brannstasjoner som aspirant deltid, stillingsstørrelse 2,2 %,  som dekker faste øvelser, helseundersøkelser og møter mm.