Vaksenopplæring

Vaksenopplæring omfattar all undervisning for vaksne; psykisk utviklingshemma, innvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar og vaksne med rettar. Det blir arrangert kurs i norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne.

Vaksenopplæring kan vere eksamensretta kurs i grunnskulefag eller opplæring til vaksne som etter sakkyndig vurdering fra PPT har særlege behov for spesialundervisning på grunnskulen sitt område.

Framandspråklege vaksne har rett på nivåbasert opplæring i norsk med samfunnskunnskap.

Valdres opplæringssenter for framandspråklege er eit interkommunalt samarbeid mellom Valdreskommunene. (Vestre Slidre, Vang, Nord-Aurdal, Øystre-Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal.)

Nivået på språkferdigheiter ein reknar som naudsynt for vidare utdanning og arbeid, er sett til 220 poeng på Språkprøva.

 • Framandspråklege med bakgrunn tilsvarande norsk grunnskulenivå: 850 timar undervisning.
 • Framandspråklege med ingen eller liten skolebakgrunn: 3000 timar undervisning.
   

Kontaktinfo

Nina Dalsegg
Leiar flyktningtenesta
E-post
Telefon 90 11 45 75

Adresse

 • Besøksadresse
  Tingvang - Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Postadresse
  Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Organisasjonsnummer
  961 382 068
 • Kontonummer
  2135.07.05705
 • Tilgjengelegheitserklæring (nynorsk)