Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne

Rådet er eit rådgjevande organ som skal ha til behandling saker som er særleg viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan også sjølv ta opp saker.

Rådet består av 5 medlemmer med personlege varamedlemmer.