Flyktningteneste

Flyktningtenesta i Øystre Slidre er administrativt lagt til området opplæring og kultur. Kommunen kjøper introduksjonsprogram hjå Valdres Kompetansevekst

Introduksjonsprogrammet tek sikte på å gje grunnleggjande ferdigheiter i norsk, grunnleggjande innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltaking i yrkeslivet.  Introduksjonsprogrammet varar som regel i to år på heiltid.
 
Kommunen arbeider for at flyktningane blir godt kjende med lokalsamfunnet dei bur i og med lag og organisasjonar som har tilbod på fritida. Det er og positivt at lokalsamfunnet blir betre kjende med flyktningane som enkeltmenneske, ikkje berre ei gruppe. Bli-kjend-kveldar, aktivitetsdagar, utstyrssentral for utlån av friluftsutstyr, språkpraksisplassar i arbeidslivet og faddergrupper som kan vere "gode naboar", er nokre av dei tiltaka vi ynskjer skal bygge ned hinder for integrering og bygge opp det vi kallar "kvardagsintegrering". 
 
Kommunen ynskjer å legge til rette for at dei vi buset i vår kommune skal oppleve å bli møtt med respekt, toleranse og ei klår forventning om snøgg samfunnsdeltaking.

Flyktningtenesta

 

Kontaktinfo

Astrid Rogne
Rådgjevar
Telefon 61 35 25 44
Mobil 995 08 327
Christina Dalen
Integreringskonsulent
Telefon 61 35 25 39
Mobil 960 49 470