Følgjebevis for funksjonshemma

Beskriving

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Kriterium

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. 

Pris

Følgjebeviset er gratis.

Handsaming

Send inn søknad saman med legeerklæring/uttale frå din lege som dokumenterar behov for følgjebevis og eit bilete. Deretter blir det gjort eit vedtak. 

Vedlegg

Passfoto

Brosjyrar

Statens råd for funksjonshemma har informasjon om ordninga.

Oppdatert

28.09.2017 16:58:56

Kontaktinfo

Kari Onstad
Kultursjef
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 99 69 06 16