Følgjebevis for funksjonshemma

Beskriving

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Kriterium

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år.

Pris

Følgjebeviset er gratis.

Handsaming

Send inn søknad saman med legeerklæring/uttale frå din lege som dokumenterar behov for følgjebevis og eit bilete. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket.

Vedlegg

Passfoto

Brosjyrar

Statens råd for funksjonshemma har informasjon om ordninga.

Oppdatert

28.09.2017 16:58:56

Kontaktinfo

Kari Onstad
Kultursjef / Kulturskulerektor
E-post
Telefon +47 61 35 25 00