Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

Beskriving

Er du funksjonshemma og treng dør-til-dør-transport for å delta i aktivitetar på lik line med alle andre, kan du søkje om TT-kort. Søknad skal sendast til Innlandet Fylkeskommune som administrerer ordninga. Søknad blir behandla av den fylkeskommunale TT-nemda.

Kortet dekkjer ei viss mengd reiser og du betalar ein eigendel for kvar tur. TT-ordninga skal brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

Kriterium

Du kan vanskeleg nytte det ordinære kollektivtilbodet i kommunen. 

Handsaming

Fylkeskommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

Vedlegg

Legeerklæring

Oppdatert

29.09.2017 16:27:30

Handsamingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein trur at vedtaket blir gjort.

Kontaktinfo

Innlandstrafikk Kundesenter
E-post
Telefon 02040