Endring av styrar/stedfortreder i løyvesaker

For kvart løyve skal det peikast ut ein styrar med stedfortreder som er knytta til serveringsstaden.

Styrar og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Som styrar kan berre peikast ut den som har styringsrett over sal eller skjenking, herunder har ansvar for å føre tilsyn med utøvinga av løyvet. I styrar sitt fråver, har stedfortreder styrar sine pliktar.

Løyvehavar må straks søke om godkjenning av ny styrar sersom styrar slutter.

 Styrar og stedfortreder må oppfylle dei krava som er sette i alkohollova (og serveringslova).

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 55