Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Beskriving

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Handsaming

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Oppdatert

28.09.2017 13:54:15