Kartlegging og verdsetting av område for friluftsliv

Kartlegginga omfattar heile kommunen, og er ledd i nasjonalt prosjekt med mål om at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv er kartlagt og verdsatt innan 2018.

Temaplanen omfattar i alt 53 område fordelt på 9 områdetypar.Bakgrunn for prosjektet er å nå det nasjonale målet om at alle skal ha moglegheit til å drive friluftsliv. Det er derfor viktig å ivareta eit bredt spekter av område med ulike kvalitetar.  Som ledd i dette arbeidet skal friluftsområde kartleggast og vurderast med omsyn til kvalitet og verdi.

Planen vart vedteken i formannskapet i sak 93/18 den 7.09.2018. 

Følgjande områdetypar er registrert:       

 • Nærturterreng
 • Store turområde med tilrettelegging
 • Leike- og rekreasjonsområde
 • Store turområde utan tilrettelegging
 • Marka
 • Særlege kvalitetsområde
 • Strandsone
 • Grønnkorridor

 

Aktuell bruk av kart over prioriterte og verdsette friluftsområde med eigenskapsdata:

 • Grunnlag for all arealplanlegging
 • Grunnlag for verksemdsarbeid innanfor friluftsliv ma. prioritering av midlar.
 • Grunnlag for utarbeiding av søknader om spelemidlar og andre tilskotsmidlar.
 • Grunnlag for enkeltsaksbehandling og konsekvensutgreiing.
 • Grunnlag for målretta innsats for å betre tilrettelegginga for friluftsliv.
 • Grunnlag for målretta forvaltning av friluftsområde.
 • Evt. planprosess for etablering av rekreasjonsløyper for snøscooter krev at aktuelle område er kartlagt og verdivurdert, jfr. Nasjonal forskrift § 4 a.
 • Kart og eigenskapsdata blir lagt inn i nasjonal base (Naturbase), og data vil dermed kunne bidra til marknadsføring  av spesielle kvalitetar kommunen har på dette området.

Dokumenta i saka finn du her: