Plassar i barnehage frå hausten 2024

Du kan no søke om plass i barnehage frå hausten 2024. Søknadsfristen er 15.februar.

Barnehage

Barnehagetilbodet i kommunen er fordelt på to kommunale og ein privat barnehage.

Det er tilbod om 3, 4 og 5 dagars plass i alle barnehagane. For 3- og 4-dagars tilbod kan det søkast om alternative dagkombinasjonar.

Barn som har fast plass, treng ikkje å søke for å behalde plassen dei har. Dersom det er ynskje om endra tilbod, må søknad om endring av plassen sendast inn.

Nytt barnehageår startar 15.august 2024.

Meir informasjon ligg under menyen "Barnehage"

Retten til barnehageplass

Barnehageloven, § 16:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller et år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barn har rett til barnehageplass i den kommunen der er bosatt. 

Slik søker du plass i barnehage

Du søker om plass i barnehage via Visma Flyt barnehage sin foresattportal. Du må logge inn med bankID.

Her søker du om plass i barnehage

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.februar.

Søknader sendt inn etter fristen vil ikkje bli behandla i hovudopptaket.

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 90 12 84 76