Søvnkurset Sov godt i regi av Frisklivssentralen i Øystre Slidre startar tysdag 9.oktober og inneheld fire kurskveldar a to timar. Målgruppa er primært vaksne som har lyst til å lære om søvn, søvnvanskar og ikkje-medikamentelle tiltak for betre søvn.

Øystre Slidre kommune søkjer etter fast drivar til kjøkkenet ved Kaffesalen i kommunehuset på Tingvang snarast.

Øystre Slidre kommune og Øivind Langseth har inngått avtale om at Langseth fratrer som rådmann senest 30. juni 2019 ved fylte 65 år.

baby.jpg

Kurset går over 2 kvelder der vi har forskjellige tema for hver av kveldene. Kurset er gratis.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet  (PDF, 169 kB)er eit verktøy for å styre utbygging av anlegg og område for friluftsliv og idrett i kommunen. Anlegg som blir prioritert ved rullering av planen kan søkje om spelemiddel. Kommunestyret skal vedta handlingsplan for 2019 og vi ber om innspel til planen med frist 01. oktober. For utfyllande informasjon, sjå artikkelen Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019.

Kommunal frist for innsending av søknader om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordelinga i 2019 er 1. november 2018.

Send søknaden inn elektronisk i skjema via nettsida www.anleggsregisteret.no. https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Søknadsskjemaet er tilgjengeleg frå 15. juni.

Øystre Slidre kommune har friskmeldt drikkevatnet fra Ole vassverk.

Frivilligsentralen og flyktningetenesta ynskjer å gi innbyggarane i Øystre Slidre kommune eit tilbod om språkkafè. Språkkafèen blir på Moatunet tysdagar frå kl.18 - 20.

valdresbrannogredninglogo

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak: "Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med mandag 13. august kl. 12.00 i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Vang og Etnedal."

Som ein konsekvens av den lange turkeperioda vi er inne i, og at mange difor kan kome til å oppleve tome brynar, er det er i tillegg til eksterande stasjonar for uttak av vatn, etablert ekstra tappestasjonar. Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta: