Du kan nå søke om plass i barnehage og SFO frå hausten 2020. Søknadsfristen er 1.mars.

Øystre Slidre kommune held fram med å tilby varierte konsertar i Gapahuken. I januar 2020 kan du få med deg både Ingrid Olava og Tore Halvorsen, sistnemnde kjend frå Ole Ivers, i løpet av nokre få vinterdagar.

Øystre Slidre kommune bygger nytt helsetun som skal settast i drift før jul 2020. Helsetunet skal m.a. romme sjukeheim, omsorgsbustader, lokale for heimesjukepleie, dagsenter, produksjonskjøkken, sjukepleieklinikk og kantine. For kommunen er det sentralt å gje tenester i det nye helsetunet som er tilpassa eit topp moderne bygg, der målet er at brukarane av bygget skal stå i sentrum.

Her er oversikt over mange aktivitetar innan trim og trening i regi av lag/organisasjonar, Frisklivssentralen og Frivilligsentralen i kommunen.

Kommunestyret vedtok økonomiplan for 2020-23 og årsbudsjett for 2020 i sitt siste møte før jul, den 19. desember.

Øystre Slidre kommune er ein kommune med mange hytteeigarar/deltidsinnbyggjarar, og utbygging og bruk av hyttene i kommunen er ei viktig næring. Kommunen ønskjer å legge til rette for at deltidsinnbygggjaren trivst og bruker hytta si ofte, gjerne så ofte at hytteeigaren vel å flytte og bu på hytta som heitidsinnbyggjar.

Det er sendt ut SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer).

Øystre Slidre kommune hadde i november i år tilsyn i regi av Fylkesmannen i Innlandet der fokus var bruk av tvungen helsehjelp til pasientar som ikkje har samtykkekompetanse, og som motset seg helsehjelp ved Øystre Slidre sjukeheim.

Øystre Slidre folkebibliotek er ope som vanleg til og med måndag 23.desember kl. 15.00. I romjula er det stengt, men me opnar att torsdag 2.januar 2020 kl. 10.00.

Øystre Slidre kommune har ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7.