Øystre Slidre folkebibliotek har følgjande opningstider i veka før påske (19.-23.mars):

Måndag 10-15, tysdag 10-20 (påskeverkstad frå 18.00 - 20.00), torsdag 10-19 og fredag 10-15.

Sjølve påskeveka er stengt. Vi opnar att kl. 10.00 tysdag 03.april.

Velkomen innom!

I samband med innføring av generell eigedomsskatt frå 2018, har Øystre Slidre kommune omtaksert alle eigedomar i kommunen frå og med skatteåret 2018. Skattelistene blir - i samsvar med § 15 i Eigedomsskattelova lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 1. mars 2018. Listene vil du finne i lenke i denne artikkelen.

Fisk Josefine stølsveko 1

Stølsveko i Øystre Slidre har også i år fått kr.75 000.- i prosjektstøtte frå Oppland Fylkeskommune via Valdres Friluftsråd. Det er sjette året Stølsveko blir arrangert i Øystre Slidre og den vil foregå 6.-10. august.

Når snøen omsider har smelta, kan du gle deg til desse turane i Fjellstafetten 2018:  😊

1.Sørre Brurskardknappen
2.Skreofjellet
3.Gråhø
4.Keisaren
5.Grønekinnkampen
6.Storberget
7.Brummaknappen
8.Skreddalsfjellet
9.Skaget
10.Løkjishøvda
11.Rennsennberget
12. Kjølafjellet ved Mellane

Stafetten går frå 24.juni til 7.oktober.

Frivilligsentralen og flyktningetenesta ynskjer å gi innbyggarane i Øystre Slidre kommune eit tilbod om språkkafè. Språkkafèen blir på Moatunet tysdagar frå kl.18 - 20. Vi startar med ein kveld i månaden så kan vi auke til fleire kveldar om dette blir populært.

Kommunevåpen ØSK

Foreløpig årsrekneskap for 2017 for Øystre Slidre kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 4,1 mill. kr.

Netto mindreutgifter innan lønsområdet, renter og avdrag knytt til lån og mindre utgifter til konsulenttenester i samband med taksering av eigedomer i 2017 bidrog til at resultatet vart bedre enn budsjettert. Det vart budsjettert med negativ netto driftsresultat på 8 mill. for driftsåret 2017.

 

Kvardagsrehabilitering har fokus på førebyggjande helsearbeid retta mot heimebuande eldre. Fall er ei utfordring for personar i aldersgruppa 75-79 år. Kvardagsrehabilitering og førebyggjande heimebesøk er begge førebyggjande  tenester.

Åpner 3. mars kl.12 - 14,  alle velkommen.

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Pris: Gratis

Lokalt fullreinseanlegg

Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan) vart vedtatt av kommunestyret 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28.

For nærare informasjon sjå dokumenta her

 

Ingeborg UKM 18

UKM står for Ung Kultur Møtes.

Øystre Slidre var godt representert på UKM laurdag. Juryen hadde ein vanskeleg jobb med å velge ut eit representativt utvalg å sende vidare til fylkesfestivalen. Desse kom vidare frå vår kommune: Sebastian Støle Hansen med film, Bourouts, Ingeborg Onstad, Silje Veltun, Erika Hoffmann. Sjå avisa Valdres for fyldig omtale av UKM.