Val-logo.jpg

Alle parti som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til kommunen innan måndag 1.april kl.12.00. Nedenfor finn du innleverte listeforslag.

Fristen for å trekkje tilbake eit listeforslag er tysdag 23.april kl.12.00.

190121 Heranglie

Kommunestyret vedtok den 21.03.2019 reguleringsplan for Heranglie bustadområde. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 17. april 2019.

Øystre Slidre kommune arrangerar kurset Livslyst på Moatunet. Kurset gir praktiske tips og øvingar som kan gjere det lettare å handtere kvardagen. Du får større kjennskap til korleis tanker påverkar kjensler og korleis tankar innverkar på kva vi opplever i livet, særleg når det røyner på.

Pakkeforløpa skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukarar. Dei skal sikre samhandling mellom brukar, ev. pårørande, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

God styring og meirinntekter i kraftforvaltninga og betre skatte- og gebyrinntekter, bidrog til eit positivt driftsresultat i Øystre Slidre kommune. Foreløpig årsrekneskap for 2018 er gjort opp med eit netto driftsresultat på 21,5 mill kr. Dette utgjer 6,5 % av driftsinntektene. Regnskapsmessig mindreforbruk var på 12,9 mill kr.

Stillinga som rektor ved Rogne skule vart ledig etter at Marita Hovdenakk valde å gå over til en anna stilling i kommunen. Karianne Loberg har hatt stillinga i form av eit vikariat ca 1 års tid. Karianne har ein bachelorgrad som førskulelærar og ein mastergrad i tilpassa opplæring. Begge utdanningane er frå  Høgskolen i Hedmark. Loberg gjennomfører for tida rektorskulen ved Universitetet i Oslo.

Leif Inge Thormodsæter

Leif Inge Thormodsæter kjem til sjukeheimen den 7.mars med "Viser av eldre årgang". Dette er ein musikalsk reise gjennom viseskattar frå Innlandet. Leif Inge har reist rundt i mange år og har ein god formidlingsevne til denne målgruppa. Musikk har stor betydning for livsglede og slike konsertar skapar eit hyggeleg møte og formidlar sangar dei eldre kjenner seg att i. Konserten er open for alle. Arr: Øystre Slidre kommune og Den Kulturelle Spaserstokk.

Kølleberg kart 1

I samband med vedteken reguleringsplan for Kølleberg bustadområde, luftar kommunen interessa med fire ledige bustadtomter i Skammestein. Det nye bustadfeltet ligg i området nedanfor det gamle samvirkelaget, mellom Skøltevegen og Lidar Skule.

Kommunen har måndag 04.02.19 motteke varsel frå beredskapsavdelinga hjå Fylkesmannen i Innlandet knytt til fare for snøskred.

Kommunestyret har i dag tilsett Jostein Aanestad (56) som rådmann i Øystre Slidre kommune. Aanestad kjem frå stilling som rådmann i Sogndal kommune, og vil ta til i stillinga innan 1. mai. – Øystre Slidre får ein hardt arbeidande rådmann som kan vidareutvikle den positive trenden vi har i kommunen. Jostein har lang fartstid som rådmann i Sogndal, og har spelt ei viktig rolle i den gode utviklinga dei har hatt dei siste åra. Hans entusiastiske og uformelle væremåte vil bygge lagfølelse og tillit. Han vil passe bra inn i bedriftskulturen og samfunnet i Øystre Slidre. Den kommande rådmannen har kunnskap, evner og ferdigheter som vil sikre og vidareutvikle det gode arbeidet avtroppande rådmann Øivind Langseth har gjort saman med sin stab. Dette seier ein svært tilfreds ordførar Kjell Berge Melbybråten.