Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin ungdomspris i 2019 går til The Rebels.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader (hytter, støler og seterhus)  i Øystre Slidre er sendt ut.

Det er i fyrste omgang fakturert for 1 skorstein på alle. Antallet skorsteinar vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle kunder på tilsyn.

Pipe kr.300.-

Pipe 2 kr.150.-

 

 

Søndag kveld var det konsert i Ungdomens kulturhus Gapahuken. Det vart eit suverent møte med Frida Ånnevik med band.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) lanserer egenberedskapsuka 28.oktober til 3.november. Målet er en godt forberedt befolkning ved en eventuell krise.

Gjeldande løyver for leigekøyring med snøskuter går ut 31.12.2019, og nye løyver skal tildelast fastbuande for ei ny periode på 4 år.

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.
  

 

TV-aksjonen 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit bedre liv for kvinner som lever i nokre av dei mest sårbare områda i verda. Øystre Slidre kommune har støtta aksjonen med kr.12 000.-.

Valdres brann- og redningstjeneste har begynt med SMS-varsling om feiing og tilsyn til innbyggere i boliger og ferie/fritidseiendommer.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik, vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.

No er lytte- og reknevenene på Rogne skule og Lidar skule i gang att. Dei kjem på skulen ein dag i veka mellom haustferien og påskeferien for å høyre på at elevane les høgt.

Øystre Slidre kommune ønskjer å forsterka den positive folketals- og næringsutviklinga kommunen har hatt, og har engasjert konsulentfirmaet BDO i eit prosjekt for å sjå på kva faktorar som er avgjerande for å styrke busettinga, auke innovasjonsevna og stimulere næringsutviklinga.