Øystre Slidre kommune har fått beskjed frå eigar av Beitostølen Hytter og Camping om at dei vil halde stengt, førebels til over påska.

Det nye Helsetunet skal stå ferdig i november i år. Eit kunstutvalg er i arbeid med å planlegge både ny kunst og vidareføring av eksisterande kunst. Dei har søkt KORO om støtte.

Er du bekymra for kvardagen, har du det vanskeleg heime, eller kjenner du nokon som slit litt ekstra?

Her finn du kontaktinformasjon til nokon du kan snakke med.

Med bakgrunn i nasjonale tilrådingar og eigne vurderingar har kriseleiinga i kommunen innført ei rekkje smittereduserande tiltak i Øystre Slidre kommune. Lokale tiltak kjem i tillegg til nasjonale tiltak og råd. Følgjande er no gjennomført og gjeld fram til anna melding blir gjeve (lista vil bli fortløpande oppdatert).

Kommunen vil gjere merksam på at dei som tek opphald i fritidsbolig i Øystre Slidre kommune i høve til  § 5 i "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19" er i karantene.

Heimesjukepleia i Øystre Slidre kommune jobbar i desse dager aktivt med å førebygge smittespreiing av koronavirus til heimebuande tenstemottakarar. Dette kan føre til endringar for tenestemottakarane i tida som kjem.

Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan søkje kulturtilskot, og tilskotet skal komma fellesskapet til gode.

 

Beitostølen utvikling har frå 20. mars sett i gang ei vaktordning for hytteområda på Beitostølen.

Det blei på kommunestyremøte den 19.03.2020 vedtatt oppstart på kommuneplanen sin samfunnsdel og kommunestyret legg planprogrammet ut på høyring og offentleg ettersyn. 

§ 5 i «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19», heiter det:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.