Kommunen ynskjer innspel til samfunnsdelen!

Det blei på kommunestyremøte den 19.03.2020 vedtatt oppstart på kommuneplanen sin samfunnsdel og kommunestyret legg planprogrammet ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Planprogrammet

Planprogram skal førebu kommunen og politikarane på prosessen rundt ein ny samfunnsdel. Planprogrammet skal sei noko om formålet med arbeidet, tidsfristar, høyringsfristar, korleis politikarane og innbyggarar kan medverke til planen og kvar kommunen ser for seg at det er eit behov for utgreiingar. Forslaget til planprogram skal sendast på høyring og leggjast ut til offentleg ettersyn, i samband med varsling av oppstart av samfunnsdelen.

Kommuneplanen sin samfunnsdel 

Etter plan- og bygningsloven §11-1 skal alle kommunar ha ein kommuneplan. Kommuneplan er todelt, og innehalde ein samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen er Øystre Slidre kommune sitt viktigaste verktøy for heilskapleg planlegging, både med omsyn til heile kommunesamfunnet og  kommunen som organisasjon.

Samfunnsdelen er underlagt medverknadskrava i plan- og bygningsloven §5-1. Opne planprosessar med gode medverknadsmoglegheiter er viktig og ynskjeleg av mange grunnar. Både forståing og eigarskap for planar i kommunen er sentralt. Realisering av planar er enklare viss flest mogleg forstår kvifor planane er viktige. Samfunnsdelen får innverknad for mange, både einskilde personar, næringsverksemder, lag og organisasjonar.

Kommunestyret vedtok revidert planprogram den 18.juni. 
 

Kommunen ynsker innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel!

Innspelsrunden er open frå 20.mars til 28.september.

Innspel kan sendast til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller til post@oystre-slidre.kommune.no. 

Revidert planprogrammet finn du her (PDF, 687 kB)

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast for 2021. Lag, organisasjonar eller andre samanslutningar som ynskjer å søkje om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt med kommunen innan 15. september. 

Retningsliner for tilskot blir årleg utarbeidd av Kulturdepartementet, og dei finn du her (PDF, 2 MB).

Ta kontakt gjennom epost til marit.karlberg@oystre-slidre.kommune.no eller på telefon 61 35 25 36/ 480 36 554.

I budsjettvedtaket frå Stortinget 19. juni vart det løyvd 600 mill. kr som skal gå som ei eingongsløyving til etablering av kommunale næringsfond. I fylkesfordelinga har Innlandet fylke fått 65,6 mill. kr. Midlane skal gå uavkorta til kommunane. Fylkeskommunen vil fordele løyvingane, men skal prioritera dei kommunane som er hardast ramma av høg ledigheit som følgje av covid-19.

Byggesaksavdelinga vil på tysdagar frå og med 21.juli til og med 6.oktober vere stengt for telefonar og besøk. 

I desse ferietider så hender det så mangt. Ein dag i juli fekk Tingvang besøk av eit ekorn. Det er uvisst korleis det hadde kome seg inn, for Tingvang har strenge koronatiltak og spriten står klar, for å seia det som det er.  Ulike spor starta i hovedetasjen og leda etter kvart opp ein etasje. Ekornet hadde nok litt teft, for det peila seg fort inn på rådmannsavdelinga.  Etter ei hektisk jakt inne på eit av kontora, så smatt ekornet truleg inn i ventilasjonsanlegget.

Ferien står for tur, og i år er slagordet "Norge - mitt næraste ferieland", meir aktuelt enn nokon gong.

Fjellstafetten går frå 28.juni til 11.oktober. Skilta ruter til 12 fine utsiktspunkt. Kopp med motiv til dei som har gått minst 10 av turane. Det er inga registreringsbok på toppen, men ein unik kode som noterast i fjellstafettfaldaren (PDF, 2 MB). Lik gjerne Fjellstafetten i Øystre Slidre på Facebook. Her får du blant anna informasjon om turmål som er klare før 28.juni. Sjå også kart og turforklaringar. (PDF, 795 kB) Du kan også hente faldar og turforklaringar i skranken på kommunehuset på Tingvang. God tur!

På Tingvang på Heggenes kan du no bli ein del av eit nytt kontorfellesskap som vi har kalla Klima+.

Tysdag 16.06 var det avduking av kunstverk på ØSUS. Dette flotte prosjektet har vi fått til fordi vi fekk Kriblemiddel frå Oppland fylke.

I sommar blir det bokbingo ved Øystre Slidre folkebibliotek. For å vera med leverer du ferdig utfylt skjema for Sommarbokbingo 2020 (PDF, 389 kB) innan 7.september, og er med i trekninga av fine premiar. Slik gjer du: Fyll ut forfattar og tittel i bingorutene ettersom du har lest. Du kan fylle ut ei rad loddrett, vassrett eller diagonalt (5 bøker). Er du superlesar, kan du fylle ut ALLE rutene (det blir 25 bøker til saman). Det er kun lov å bruke ei bok ei gong. For lesarar frå 14 år (ungdom og vaksne). 

Frå måndag 8.juni er det tilnærma normal drift på Øystre Slidre folkebibliotek.

Når du besøker oss, kan du:

▸ lese, låne og levere bøker, filmar og andre medium

▸ opphalde deg på biblioteket i inntil to timar, dette gjeld også leseplassar

▸ bruke publikums-PCar

▸ lese aviser og tidsskrift - men hugs god handhygiene før og etter bruk

Vi gler oss til å sjå deg i løpet av sommaren!