Her vil kommunen jamleg legge ut smittetal for kommunen (positive PCR-testar). Sidan det kan variere kor lang tid det tar før prøve er teken til resultat ligg føre, har vi vald å knytte det vi legg ut her til testdato. Normalt vil det gå minst to-tre dagar mellom testtidspunkt og dato for publisering i denne oversikta (som viser alle positive resultat etter 10. januar 2022).

Øystre Slidre kommune viser til vedtak i Stortinget 21.desember 2021 der det vart gitt ei løyving på nye 500 millionar kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder ramma av tiltak knytt til Covid 19.

Formannskapet vedtok 23. desember å nytte inntil kr 500 000 av midlane i 5. tildelingsrunde frå KMD, til å støtte serverings- og skjenkestader i kommunen, ei bransje som har vorte spesielt hardt ramma av myndigheitene sine Korona-restriksjonar.

Kjære alle saman!
Julefeiringa i år blir og ei høgtid der vi må ta omsyn til Covid-19 med munnbind, avstand og redusert sosial kontakt. Koronaen har vore ein del av kvardagen vår snart i 2 år, og i 2021 har også vi i Øystre Slidre måtte gjera eit nærare kjennskap med Covid -19. Eg er imponert over korleis vi saman har take tak og gjennomført tiltaka som er kome for å få bukt med smitteutbrota her i vår kommune. Det å sjå at vi visar omsyn til kvarandre er ein viktig eigenskap, ikkje berre under pandemiar og smitteutbrot.

Øystre Slidre kommune er oppteken av å sikre innbyggarar, deltidsinnbyggarar og gjester ei trygg julehøgtid i kommunen. Vi ber alle setja seg inn i dei generelle reglane og råda som nasjonale helsestyresmakter har kome med. Å følgje desse tiltaka nøye er det viktigaste tiltaket for å hindre spreiing av covid-19 viruset.

Beitostølen og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har ambisjoner, sammen med Øystre Slidre kommune, om å ta en tydelig posisjon som Norges beste tilrettelagte og mest helseskapende region for alle.

Siste opningsdag før jul er tysdag 21.desember kl 11 - 19. Biblioteket opnar att måndag 3.januar. God jul til alle våre lånarar!

Kommunelege Arild Jacobsen opplyser at sekvensering av mistenkte omikrontilfelle i Øystre Slidre no har stadfesta at det var omikronvarianten i tre prøver i Øystre Slidre. To av desse har tidlegare vore meldt som mistenkte omikrontilfelle. 

Det er sendt ut SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer).

Vi endrer opplegget for vaksinering.