Kommunevåpen Øystre Slidre kommune

Valdres friluftsråd har i tredje og fjerde kvartal utført kartlegging av tilgjengelegheit i uteområde og tettstader i alle kommunane i Valdres. 

Kommunevåpen Øystre Slidre kommune

Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar.

Kleslageret i Moavegen

Frivilligsentralen har sidan mars i fjor samla inn klede, sko og leiker som er lagra i kjellaren på gamle sjukeheimen, Moavegen 38, Heggenes.

Kommunevåpen Øystre Slidre kommune

Du kan no søke om plass i barnehage frå hausten 2023. Søknadsfristen er 15.februar.

Øystre Slidre kommune inviterer til ferie-SFO i vinterferien. Det er tilbod om SFO ved Rogne skule, for elevar ved Lidar og Rogne, måndag, tysdag og onsdag. Påmelding innan 5. februar.

Logo mangfald og inkludering

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Det er sendt ut SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer).

Vi har no passert vintersolverv, og går mot ei lysare årstid.

Kommunestyret vedtok den 15. desember årsbudsjett for 2023 (inkl. gebyrliste/betalingshefte), og økonomiplan for 2023-2026, i sak 61/22.

 

Det er tradisjon å feire dei som har 25 eller 40 års fartstid i kommunen på det siste kommunestyremøtet før jul.