Det kan vere menneske på flukt frå Ukraina som allereie oppheld seg i Øystre Slidre kommune, utan å være registrert. For at desse skal ha rettigheiter i Noreg må dei vere registrert. Dei som ev. kom før 24.02.22 må i tillegg søke om beskyttelse på ordinært vis.

 

Det er no mogleg å søke om tilskot til opprydding av vindfall. 

DIGITAL kafe på Øystre Slidre folkebibliotek. Torsdagar kl 11.00 - 13.00, frå 31.mars og utover, blir det høve til å møte opp med små og store problem innan PC, mobil og nettbrett. Me serverer kaffi og kaker og stiller med gode hjelparar (Gunvor Hegge, Arne Prestegarden m fl). Det er viktig at du melder deg og problemet inn på førehand, slik at me får litt oversikt over kor mange som kjem, og evt kan fordele litt tid utover våren. Meld deg på til biblioteket. Tilbodet er gratis.

Rådmann Jostein Aanestad fekk onsdag kveld melding om at UDI ikkje har tildelt akuttmottak til Øystre Slidre i første omgang.

Øystre Slidre kommune vil få eit godt rekneskapsresultat for 2021. Førebels rekneskap viser eit netto driftsresultat på 7,5% av driftsinntektene, noko rådmannen meiner er eit svært godt resultat. Samla overskot er på vel 23 mill. kroner.

Auka samarbeid, utjamna forskjellar og redusert utanforskap i ei kommune der alle skal ha ein trygg stad å bu. 

Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan søkje om kulturtilskot,  tilskotet skal koma fellesskapet til gode.

I samband med at Statsministeren har uttalt i media at Norge vil ta sin del av det som ser ut til å bli ei flyktningekrise som følgje av krigen i Ukraina, har Øystre Slidre kommune i ein e-post til Utlendingsdirektoratet sendt søndag 27. februar gjeve signal om at kommunen ønskjer å bidra i denne situasjonen.

Planprogram til kommuneplanen sin arealdel

Sjølv om det ikkje lenger er krav om testing ved symptom, vil kommunen inntil vidare dele ut gratis sjølvtestar til prioriterte grupper.