KMD har i brev av 25. februar og 15. april og etter budsjettvedtak av 23. februar 2021 gjett ei løyving på i alt 1.726.800 kr til Øystre Slidre kommune.

Øystre Slidre kommune bygger for tida ny hovudleidning for vatn og avløp mellom Storefoss og Nedrefoss. I samband med gravearbeider oppdaga entreprenøren olje i grunnen nær elvestrengen Vala mellom Heggefjorden og Storefoss.

Revidert handlingsporgram hovudplan for vassmiljø er vedteken av kommunestyret 29.04.2021.

I kommunen har no dei aller fleste som tilhøyre kategori 4 fått tilbod om vaksine. Vidare held me på å kalle inn personar i kategori 5, 6, og 7, jfr FHI sine retningslinjer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er eit verktøy for å styre utbygging av anlegg og område for friluftsliv og idrett i kommunen. Kommunedelplanen skal reviderast for åra 2022 - 2025. Vi ber no om innspel til kommunedelplanen. Dersom dykkar lag eller organisasjon har planer om byggeprosjekt som gjeld idrettsanlegg i perioden 2022 - 2025 og vil søkje om spelemidlar, ta kontakt. Frist for innspel er 1. juni. Send på e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

 

Øystre Slidre kommune har søkt om å få etablera ein ny folkehøgskule på Heggenes.  

Folkehøgskulen vil ligga i bygget på oversiden av Heggenes sentrum (den gamle sjukeheimen) og vil vera ein skule for alle unge mellom 18-30 år

Kommuneoverlege Arild Jacobsen opplyste torsdag 15. april om at to tilsette ved Øystre Slidre helsetun er sett i smittekarantene etter at ein person som har vore innom helsetunet har testa positivt for Covid -19. Institusjonsdelen på helsteunet blir også som ein følgje av dette stengt for besøkande til og med laurdag 24. april.

Øystre Slidre kommune mottek kvar veke eit visst antall vaksinedoser av Comirnaty/Pfizer, desse blir no gitt til personar som fell i kategori 4, 5, 6 og 7. For å sjå nærmare forklaring på kategoriane, sjå her.  Nokre av dykk fekk spørsmål i desember 2020 om dykk ynskte vaksine. 

Kommunen minner om at det i tida 1. april til og med 20. august er det generell bandtvang for hunder. I Øystre Slidre er det i tillegg utvida bandtang frå 21. august til og med 30. september.

Kommuneoverlege Arild Jacobsen opplyste fredag 9. april at ytterlegare ein person har testa positivt for Covid -19 i Øystre Slidre. Dette har samband med utbrotet i kommunen før påske. Den smitta har vore i karantene sidan 26. mars. Ingen nye er sett i karantene som ein følgje av dette tilfellet.