Har du adresse i Innlandet og fyller minst 16 år i løpet av 2022? Då kan du røyste. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for folkerøystinga. Kommunen kjem her med informasjon på vegne av fylkeskommunen.

Øystre Slidre kommune tilbyr no covid-19-vaksine til barn i alderen 5-11 år.

Kommunen deler ut gratis hurtigtestar til prioriterte grupper frå måndag 24. januar.

Du kan nå søke om plass i barnehage og SFO frå hausten 2022. Søknadsfristen er 15.februar.

Grunna smittesituasjonen er det ei tilråding frå smittevernlegen at barn født 2008 i størst mogeleg grad ikkje deltek på organiserte fritidsaktivitetar innandørs inntil vidare. Det vil bli ei ny vurdering av dette den 24. januar.

Premiar for Fjellstafetten 2021 kan no hentast på Tingvang. 

Frå måndag 17. januar har Kjersti Hedalen teke over som kommunalsjef for helse og omsorg. Hedalen var frå før kommunalsjef for opplæring og kultur, og skal no også ha det overordna ansvaret for helse og omsorgsområdet. Dette er gjort i samband med at kommunalsjef Steinar Nybråten til sumaren vil gå over i pensjonistenes rekker. Nybråten vil fram til han går av ha eit særleg ansvar for handtering av koronapandemien og beredskapsarbeid.

FRIST 1.februar - bruk webskjema på kommunen si nettside.

Frå 01.01.2022 fekk vi ein ny kollega. Åsmund Lindvik Råbøl er på jobb måndagar og onsdagar ved Øystre Slidre fysioterapi saman med Bjørn Eide og Elisabet Inger Bakkene. Han har driftsavtale med kommunen og behandlingar hjå han går innunder eigenandelsordninga.

NVE og MET har sendt ut nytt varsel om ekstremvær som gjeld Øystre Slidre kommune. Per 16. januar kl 1600 er det sendt ut varsel på oransje nivå når det gjeld vind, raudt nivå når det gjeld snøskred og gult nivå når det gjeld snøfokk. Dette kan endre seg.

Oppdatert varsling finn du på varsling.no.