Fysioterapi

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevelgeslespotensiale innanfor helsefremmande, førebyggande, behandlande og rehabiliterande/habiliterande verksemd.

Fysioterapeutar legg til rette for – og yter tenester til innbyggjarar i alle aldrar. Dei bidreg til at enkeltmenneske og befolkningsgrupper utviklar, opprettheld og kan gjenvinne optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

Rehabilitering er tidsavgrensa, planlagte prosessar med klare mål og virkemiddel. Fysioterapeuten samarbeider med fleire andre aktørar om å gje nødvendig bistand til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogleg funksjons- og meistringsevne, sjølstende og deltaking sosialt og i samfunnet.

Kommunale fysioterapeutar har, saman med ergoterapeut, ansvar for vurdering av behov og søknad om bevegelseshjelpemiddel.
Fysio- og ergoterapitenesta samarbeider tett med helsestasjonen, skule og barnehage.

Her finn du informasjon om treningstilbod i kommunen

Adresse

Bygdinvegen 2134

2940 Heggenes

Kartpunkt