Psykososialt kriseteam - informasjon til deg som har opplevd ei dramatisk hending

Å oppleva ei krise er ein sterk og smertefull hending som truleg vil prega liva deira i meir eller mindre grad. Samvær og samtalar med familie og venner er det som er viktigast og hjelper best mot smerta. 

Dei fleste menneske vil meistra krisesituasjonar som oppstår i dagleglivet utan behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. Men nokon vil og trenga hjelp i form av møte og samtaler med helsepersonell eller prest.  

Øystre Slidre kommune har eit Psykososialt kriseteam som består av helsepersonell, prest og politikontakt.

Kriseteamet får melding via lege, politi eller brannbefal som har akutt kjennskap til krisa. Når kriseteamet er kontakta, samlast to eller fleire medlemmer for å utveksla informasjon. Dei kriseramma vil deretter bli kontakta for vidare oppfølging. 

Har ein behov for kontakt utover den første akutte fasen, vil ein få tilbod om hjelp frå fastlegen sin, helsesøster eller psykisk helsearbeidar. Prest kan også bidra i vidare oppfølging i tida etter krisa. 

Informasjon på internett

Dersom de ønsker å lesa meir om det som skjer med menneske som opplever sorg og kriser, finst det fleire nettsider som gir informasjon. Eks: www.kriser.no.

Ungdommens eiga nettside og har ein eigen link som handlar om ungdom som opplever sorg. www.ung.no

Kriseteamet i Øystre Slidre kommune:

Kriseteam
Medlem Arbeidsstad E-post
Leiar Hanne Svendsen Spesialsjukepleiar E-post
Arild Jacobsen Kommuneoverlege E-post
Gunn I. Westad Kommunelege (vikar for kommuneoverlege) E-post
Mimmi Rudi Helsesjukepleiar E-post
Eli Vatn Sokneprest E-post
Svein Tvenge Politikontakt E-post

Ved større hendingar:

Ved større hendingar
Medlem Arbeidsstad E-post
Jostein Aanestad rådmann E-post
Odd Erik Holden ordførar E-post