Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er eit viktig ressurs, men kan også vera ei miljøutfordring. God gjødslingsplanlegging kan gje stor vinst på miljø og økonomi. Det er generelt forbod mot spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding etter 1. september. Kommunen kan i særlege tilfelle gje dispensasjon, for eksempel til spreiing på grasmark i dagane etter 1. september.

Frå gjeldande forskrift:

  • Husdyrgjødsel spreidd på open åker skal moldast ned raskt og seinast innan 18 timar etter spreiing.
  • Det er ikkje lov å spreie husdyrgjødsel på snødekt eller frosen mark, og ikkje frå og med 1. nov. og til og med 15. feb.
  • Det skal takast rimeleg omsyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspreiing ved tilføring av husdyrgjødsel nær bustadar.
  • Nær vassdrag må det visast ekstra varsemd. Det må stå att ei sone på nokre meter langs vassdrag/bekk som ikkje blir tilført gjødsel.

Gjødselregelverket er under revisjon:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/gjodsling