Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott

Beskriving

Landbruksføretak kan søkje om tilskott knytt til Regionalt miljøprogram. Dette programmet blir utarbeidd for å møte prioriterte miljøutfordringar i fylket, både når det gjeld kulturlandskap og forureining. Målet er betre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennast normalt for fire år, men mindre justeringar kan skje årleg. Fylkesmannen disponerer ei årleg tilskottsramme som blir fastsett i jordbruksoppgjeret.

Målgruppe

Landbruksføretak

Kriterium

Landbruksføretak som mottek produksjonstilskott og som oppfyller vilkåra for kvart einskilt tilskott. 

Handsaming

Kommunen er normalt den instansen som gjer vedtak om tilskott.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje. Dersom det er Fylkesmannen og ikkje kommunen som har gjort vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

Vedlegg

For mange av ordningane blir det kravt kart som viser tiltaksgjennomføring.

Rettleiing

Du kan kontakte kommunen for å få meir informasjon om dei ulike tilskottsordningane.

Oppdatert

29.09.2017 15:51:35

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Kontaktinfo

Gustav Fystro
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 61 35 25 23