Om planar og prosessar

Arealplanar som er under arbeid skal gjennom prosessar med offentlege høyringar før dei til slutt blir vedtekne av kommunestyret.

Alle planforslag og dokument finn du i valdreskart. Under "Oversikt over arealplanar i prosess" finn du ei oversikt over alle arealplanar som er under arbeid med lenker til alle plandokument.

Publikum sine moglegheiter til påverknad er først og fremst i dei periodene då planar er ute til høyring. Meir om medverknad finn du under "Kommunal planlegging - medverknad"

Artikkelliste