Reguleringsplan for Kjøkstølen-Myrestølen

Planen skal legge til rette for fortetting og nye hyttetomter aust for Hansebekken i Javnlie. Vatn og avløp og vegtilkomstar blir sentrale problemstillingar i planarbeidet.

Det er teke initiativ til planarbeid og gjennomført eit oppstartsmøte med kommunen, men planområdeavgrensing er ikkje fastlagt og oppstart av planarbeid er ikkje varsla.

Digitalt kart som viser førebels områdeavgrensing og alle journalførte dokument i saka finn du her, rettleiing i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument i saka finn du også i postjournalen, her.