Redusert foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, §3, regulerer moderasjonsordningar. Målet med moderasjonsordningane er å innføre ein betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehage, og legge til rette for at fleire får moglegheit til å nytte tilbod om barnehageplass gjennom å senke prisen for familiar med låg inntekt.

Føresette kan søke om reduksjon i foreldrebetalinga for eit barnehageår om gangen, eller ved tildeling av plass i løpet av året.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller hushaldningar med lav inntekt:

Redusert foreldrebetaling

Kommunen skal ha ordningar som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling for plass i barnehage. Foreldrebetalinga skal utgjere maksimalt 6 prosent av hushaldninga si samla personinntekt etter skattelova sin § 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og vere avgrensa opp til makspris. Makspris for heil plass i barnehage er frå 01.01.2018 2 910 kr per månad. Kostpengar kjem i tillegg.

I 2018 gjeld ordninga for familiar som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kr per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Retten gjeld også barn med utsatt skulestart.

For barnehageåret 2017-2018 gjeld ordninga med gratis kjernetid for hushaldningar som har ei samla bruttoinntekt som er lågare enn 450 000 kr per år.

Dokumentasjon

Skattemeldinga (sjølvmeldinga) for førre år er dokumentasjon på inntekta og skal ligge ved søknaden. Dersom skattemelding ikkje kan leggjast fram eller ved vesentleg og varig endring i hushaldninga si inntekt i forhold til skattemeldinga, kan søkjar framleggje anna dokumentasjon for inntekt.

udir.no - foreldrebetaling

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 55