Redusert foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, §3, regulerer moderasjonsordningar. Målet med moderasjonsordningane er å innføre ein betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehage, og legge til rette for at fleire får moglegheit til å nytte tilbod om barnehageplass gjennom å senke prisen for familiar med låg inntekt.

Føresette kan søke om reduksjon i foreldrebetalinga for eit barnehageår om gangen, eller ved tildeling av plass i løpet av året.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller hushaldningar med lav inntekt:

Redusert foreldrebetaling

Kommunen skal ha ordningar som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling for plass i barnehage. Foreldrebetalinga skal utgjere maksimalt 6 prosent av hushaldninga si samla personinntekt etter skattelova sin § 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og vere avgrensa opp til makspris. Makspris for heil plass i barnehage er frå 01.01.2018 2 910 kr per månad. Kostpengar kjem i tillegg.

I 2018 gjeld ordninga for familiar som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kr per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Retten gjeld også barn med utsatt skulestart.

For barnehageåret 2017-2018 gjeld ordninga med gratis kjernetid for hushaldningar som har ei samla bruttoinntekt som er lågare enn 450 000 kr per år. For barnehageåret 2018-2019 er inntektsgrensa satt til kr.533 500.-.

Dokumentasjon

Skattemeldinga (sjølvmeldinga) for førre år er dokumentasjon på inntekta og skal ligge ved søknaden. Dersom skattemelding ikkje kan leggjast fram eller ved vesentleg og varig endring i hushaldninga si inntekt i forhold til skattemeldinga, kan søkjar framleggje anna dokumentasjon for inntekt.

udir.no - foreldrebetaling

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 55