Søknad om byte av skulekrins

Utgangspunktet er at elevar går på si nærskule. 

Jf. opplæringslova sin § 8-1: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til" "Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til."

Ved søknad om byte av skulekrins vil kommunen ta omsyn til følgjande forhold:

 • Ei vurdering av barnets sitt beste vil ha stor vekt. Som ein del av ei barnet si bestevurdering er barnet si stemme. Eleven skal kunne få muligheit til å gje uttrykk for si meining i saka. Denne skal med inn som ein del av den heilskapelege vurderinga av barnet sitt beste.
 • Får eleven oppfylt retten til opplæring på nærskulen?
 • Er det plass til eleven ved den skulen han/ho blir søkt inn på? Dei som bur i kretsen har fyrsteprioritet på plassar, og overføringar som kan føre til uforsvarleg elevtal i klassen blir ikkje innvilga. Dette gjeld både dersom elevtalet blir så stort at ein må dele trinnet opp i fleire klassar eller at antalet blir så lågt på nærskulen at det går for mykje ut over medelevar.
 • Om eleven har sysken som alt går på skulen i den kretsen det blir søkt om overføring til.
 • Geografisk avstand.
 • Trafikk- og sikkerheitsmessige forhold.
 • Evt. andre omsyn

Søknadstypar

Type søknad

Kontakt/info

Søknadsfrist

Handsamast av

Endring av skulekrins ved innskriving i 1. klasse

Ved innskriving

1.12 året før skulestart

Rådmann

Endring av skulekrins i løpet av grunnskuletida

På nærskulen

Ingen frist

Rådmann

Eleven ynskjer å halde fram ved skulen ut skuleåret – trass i flytting til annan skulekrins

På den tidligare nærskulen

Ingen frist

Rådmann

 

Ansvarleg for skuleskyss ut over skuleskyss til nærskulen

 • Kommunen dekker skuleskyss:
  • Dersom skulebyte omhandlar at eleven ikkje får dekt retten til opplæring på nærskulen.
  • Dersom årsaken til skulebyte omhandlar trafikk- og sikkerheitsmessige forhold 
 • Ved andre forhold dekker heimane skuleskyss.

 

Søknaden blir ikkje handsama som enkeltvedtak, og det er da ikkje klagerett på vedtaket.

Kontaktinfo

Kjersti Hedalen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 61 35 25 52
Mobil 91 72 35 53