Covid 19-kompensasjonsmidlar 5. runde

Formannskapet vedtok 23. desember å nytte inntil kr 500 000 av midlane i 5. tildelingsrunde frå KMD, til å støtte serverings- og skjenkestader i kommunen, ei bransje som har vorte spesielt hardt ramma av myndigheitene sine Korona-restriksjonar.

Midla blir tildelt etter søknad gjennom Regionalforvaltning.no og fordelt høvesvis etter dei omsetningstala som er lagt til grunn for innbetaling av felleskostnadar til Beitostølen Utvikling i 2021. Søkjar må stadfeste at tilskotet ikkje kjem i konflikt med reglane om «bagatellmessig støtte».