Førebyggjande heimebesøk i Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune har fokus på førebyggjande helsearbeid. Målet er å gjere dei eldre i stand til å ta vare på eigen helse og utsette behovet for helsetenester.

Dei som er i aldersgruppa 75-84 år vil i haust få tilbodet om førebyggjande heimebesøk i eit brev. Her vil me, - gjennom god samtale - finne ut kva som er viktig for deg for at du skal kunne oppretthalde din aktivitet og ditt funksjonsnivå. 

Me vil ha med oss brosjyrar med informasjon om lokale aktivitetar og tilbod, samt informasjon om dei forskjellige tema me tek opp.

Me ser fram til hyggeleg besøk!

Helsing Marie, Anette og Arnlaug i Kvardagsrehabiliteringsteamet.